Efter en dryg veckas konflikt med arbetsgivarorganisationen Spekter togs i dag ytterligare 185 läkare och psykologer vid tolv norska sjukhus ut i strejk. Det innebär att det nu är 498 sjukhusanställda akademiker som strejkar, varv merparten – cirka 380 – är läkare.

Grunden i konflikten handlar om läkarnas arbetstider, där läkarna vill ha gemensamma avtal om till exempel jourtjänstgöring.

– Vi har sedan lång tid tillbaka avtalat att läkare i snitt arbetar mer än det som är reglerat i lag. Förutsättningarna för det har varit att planeringen bland annat ska säkra en jämlik fördelning av arbetstiden. Vi har haft en praxis där det varit ett rullande mönster för jouren med lika scheman för varje läkare, säger Marit Hermansen, ordförande i Den norske legeforening, Norges läkarförbund.

– Men nu vill arbetsgivaren styra den extra tiden själv, och få till individuella arbetstidsplaner, i stället för kollektiva avtal som ger en ram för hur scheman ska inrättas.

Det är just denna praxis som Den norske legeforening menar att arbetsgivaren ändrat.

– Vi måste precisera avtalstexten så att den säkrar den praxis som alltid följts, säger Marit Hermansen.

Hur långt ifrån varandra står parterna just nu? 

– I denna huvudfråga står vi väldigt långt ifrån varandra.

Rune Frøyland, förhandlingschef i den fackliga centralorganisationen Akademikerne, säger i ett pressmeddelande att grunden för strejken har utvidgats från att handla om läkarnas jourscheman till att omfatta hur norskt arbetsliv ska organiseras.

– En samlad arbetstagarsida säger nu klart och tydligt nej till ytterligare urholkning av den norska modellen och nej till att flytta mer makt till arbetsgivarna, säger han.

Strejken har pågått sedan 7 september. Bland övriga yrkesgrupper som är uttagna i strejk finns exempelvis ingenjörer, ekonomer och jurister.