– Rekryteringen drevs igenom olämpligt. En noggrannare utredning borde ha gjorts. Det är tveksamt om han skulle ha anställts, sa Sten Heckscher, extern utredare av Karolinska institutets hantering av Macchiarini-ärendet, vid presskonferensen på måndagsförmiddagen.

Rekryteringen började redan hösten 2009 med att dåvarande rektor träffade Macchiarini på en konferens i Göteborg, och sedan pågick processen under ganska lång tid.

– Beredningen var väldigt slarvig, det fanns ingen plan för beredningen.

Sten Heckscher berättar om skrivelsen till KI där 14 professorer starkt förordar att Macchiarini blir gästprofessor. Sedan kommer också referenser in, delvis spontant och från utlandet. Många negativa. Det handlar om avsaknad av omdöme, samarbetssvårigheter, bristande respekt för regler och till exempel att han inte bedömts vara kompetent för en professur i Florens.

– Jag har aldrig sett maken till negativa referenser som kom på Paolo. Det är verkligen ord och inga visor.

Bland annat nämner Heckscher ett brev med sådana varningar från prefekten till rektor om tecken på bristande respekt för regler, faktiska och moraliska. Men detta brev har utredningen fått in via tips.

– De här har vi hittat för att människor har ställt mejl till vårt förfogande. I akten finns inga papper.

Om operationerna: 

– Asplunds intryck och våra är snarlika. Och det är sjukhuset som har det formella ansvaret.

Men det finns också ett ansvar hos universitetet, som bland annat åberopat operationerna som en framgång.

– Vi hävdar att framför allt att inför patient 2 och 3 borde man försäkrat sig om att gällande regler iakttogs, så här finns ett ansvar även för universitetet.

Om operationerna i Ryssland:

– KI har inget ansvar för transplantationerna där.

Om förlängningen av Macchiarinis anställning 2013:

– Det bara fråga om i vilken form han ska förlängas, aldrig en fråga om annat än han ska vara kvar. Det är vi väldigt kritiska mot. Det sker ingen utvärdering av det han har gjort. De ber Macchiarini själv beskriva vad han gjort och det är det underlag som används. Någon utvärdering efterfrågas inte heller. Och det fanns frågetecken. Hösten 2012 satt han dessutom i husarrest i Italien på oklara grunder.

Sjukhuset ville inte ha honom kvar.

– Men det uppfattas snarast som irritationsmoment än som en väckarklocka. Det är också sporadisk närvaro. Det där är inget bra, säger Sten Heckscher.

– Hade man gjort en ordentlig utvärdering hade han aldrig fått en förlängning 2013. Processen är inte godtagbar.

Om Macchiarinis bisysslor:

– Han får fylla i en blankett där han uppger att han inte har bissysslor, och det är ju uppenbart fel. Men det får bara passera. Det visar vilken inställning man har till regelverket.

Att Karolinska inte begärde in uppgifter om bissysslor under två år med hänvisning till byte av rapporteringssystem kallar Heckscher »rätt slafsigt«.

Om Macchiarinis forskning:

– Det finns brister i dokumentationen av vad han har gjort. De förklaringar vi har fått är att han har lämnat KI.  Och det är ju ingen struntfråga. Det här har varit uppenbart slarvigt.

– Vi gör styrelsen för KI ansvarig för en hel del. De ska se till att universitetet har goda rutiner.

Om handläggning av ärendena om oredlighet i forskning:

– Hur man handlägger sådant är väldigt oförutsägbart, sa Sten Heckscher.

Utredningen har bland annat synpunkter på hur den första oredlighetsutredningen, ledd av Bengt Gerdin, hanterades. Trots kritiska slutsatser från Gerdin friades Macchiarini av rektor.

– Mycket talar för att Gerdin inte fick del av allt material. Mot bakgrund av att de friade Macchiarini hade det varit en rimlig åtgärd att låta Gerdin titta på det. Det här är inte bra.

Generellt är utredningen kritisk till Karolinska institutets inställning till regler och bestämmelser som Heckscher menar blivit tydlig i utredningen.

– Genomgående för hela processen är en rätt anmärkningvärd nochalans när det gäller att iaktta de regler och bestämmelser som finns. Ärendehanteringen är inte okej. Man dokumenterar inte, motiverar inte beslut, diarieför inte. Vilka attityder finns det till regler? Förstår man inte att de finns där för att beslut ska bli bra? Det är faktiskt inte för att djävlas med folk! Det här är något som är viktigt för KI att ta itu med. Och det stämmer bra med de iakttagelser KA gjorde i förra veckan.

Sten Heckscher frågar sig också om Karolinska insititutets starka strävan efter excellens och potentiella nobelpris har gjort att man blivit benägen att ta genvägar och nonchalera regler.

Om styrelsen, KI:s konsistorium:

– Vi gör styrelsen för KI ansvarig för en hel del. De ska se till att universitetet har goda rutiner, till exempel för hantering av oredlighet.

Om styrelseordförande Lars Leijonborgs nyliga avgång: 

– Mycket olyckligt. Jag anser att Lars Leijonborgs beslut är olyckligt för KI. Han skulle haft goda möjligheter att ge arbetet en flygande start. Han kan begripa de brister vi pekat på. Nu blir styrelsen ledarlös mitt i det här arbetet.

Läs även:

KI:s ledning kommenterar kritiken