Enligt Dagens Nyheter rör det sig om totalt nio behandlingar, varav den första ägde rum i oktober 2012. Tre för tidigt födda spädbarn injicerades med en särskild typ av stamceller – utan att sjukhuset först ansökt om tillstånd från vare sig Läkemedelsverket eller den regionala etikprövningsnämnden.

Karolinska universitetssjukhuset uppger att behandlingarna syftade till att rädda livet på barnen, varför tillstånd från etikprövningsnämnden inte behövdes. Man hade dessutom tillstånd från såväl Socialstyrelsen som Inspektionen för vård och omsorg för att använda stamceller i vården – men Ann Marie Janson Lang, expert på kliniska prövningar vid Läkemedelsverket, säger till Dagens Nyheter att det inte räcker:

– Om cellerna manipuleras eller används för en annan funktion än den normala i kroppen, så är det per definition läkemedel för avancerad terapi. Då behövs alltid tillstånd från Läkemedelsverket, oavsett om det är vård eller forskning, säger hon.

Flera experter ifrågasätter också hållningen att det enbart rört sig om vård. Dagens Nyheter har låtit Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, och Olle Lindvall, seniorprofessor i neurologi vid Lunds universitet, granska en rapport om resultaten av stamcellsinjektionerna som presenterades vid en konferens 2015. Båda drar slutsatsen att behandlingarna var att likna vid forskning, inte minst då det fanns oklarheter om hur säkra de var.

– När man läser slutsatserna går de inte att tolka på annat sätt än att de syftar till att lägga en vetenskaplig grund för en fortsatt utveckling. Det handlar om att systematiskt samla data från tre patienter, säger Olle Lindvall.

Inget av de tre barnen överlevde.