Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine är beläget i Hong Kong Science Park. Foto: Jess Yu/Colourbox

Forskningscentrumet som bär sin donators namn, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, är Karolinska institutets första egna etablering utomlands. Ett krav från donatorns sida var att en del av verksamheten skulle ligga i Hongkong. 

Donationen på drygt 400 miljoner kronor ska räcka till minst fem års verksamhet. Efter tre år ska en utvärdering ske.

Karolinska institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright är på plats i Hongkong med anledning av invigningen. I ett mejl till Läkartidningen skriver hon så här om satsningen: 

– Hongkong är ett internationellt nav för forskning och innovation. Här finns förutsättningar för forskare att samverka och utbyta kunskap. KI har redan sedan tidigare forskarsamarbeten i Hongkong. Vi ser det här som ett naturligt steg i internationaliseringen av KI:s forskning.

Vad har ni fått för förklaring till att donatorn, den Hongkong-baserade affärsmannen Ming Wai Lau, gör detta?

– Den bild vi har är att han vill stärka den världsledande forskningen i regenerativ medicin vid Karolinska institutet, men frågan måste ställas till honom.

Verksamheten i Hongkong ska bedrivas i universitetets namn och måste därför även leva upp till de krav som gäller på KI, har ni själva formulerat det. Hur ska ni säkerställa att de nya riktlinjer och det öppna klimat som ni utlovat på KI efter Macchiarini-skandalen även kommer omfatta verksamheten i Hongkong?

– Utgångspunkten är att vårt svenska regelverk ska gälla, men att vi självklart också måste leva upp till tillämplig lokal lagstiftning. Eftersom en liknande etablering inte skett tidigare behöver vi noga överväga de olika frågeställningar vi kan komma att ställas inför.

– De nya riktlinjer och det öppna klimat som ska karakterisera KI ska förstås karakterisera all KI:s verksamhet, oberoende av lokalisering. Ett gott ledarskap är en viktig del i att uppnå regelefterlevnad och ett öppet klimat, men viktigt är förstås också att vara noggranna i vår rekrytering och att ge de som anställs en bra introduktion i KI:s regelverk, både administrativt och forskningsmässigt. Men igen, noggrannhet vid rekrytering och bra introduktion ska gälla hela KI. Det är viktigt att skapa känslan av att de tillhör KI. Vi, det svenska KI, måste synas.

Forskningen som ska bedrivas i Hongkong befinner sig ju inom samma område som Paolo Macchiarini är verksam inom, regenerativ medicin. Hur ska ni se till att en liknande skandal inte sker där?

– KI arbetar för att minimera risken för en liknande skandal. Det gör vi oberoende av var vi bedriver vår verksamhet.

Donatorn Ming Wai Lau och hans far, Joseph Lau, förekommer i de så kallade Panamadokumenten, som visar hur flera individer och bolag tagit hjälp av en advokatbyrå i Panama för att dölja sina tillgångar i skatteparadis. Joseph Lau har även dömts till fängelse för penningtvätt och korruption i Macau under tiden som ägare av bolaget Chinese Estate Holdings Limited. Enligt uppgift satt Ming Wai Lau i styrelsen i faderns bolag vid den tidpunkt som brotten begicks. 

Hur ser ni på det? Kände ni till denna information när ni accepterade donationen?

– Ja, det kände vi till innan vi mottog donationen. Detta är något som donatorn var öppen med i diskussioner med KI:s tidigare ledning. KI är angeläget om att allt går rätt till. Det vi kan göra och har gjort är att se till att donationen är godkänd enligt de regler som vi har.

Forskningscentrumet bär Ming Wai Laus namn, ett krav från honom enligt avtalet. Han har även ställt krav på att vara med och styra verksamheten, både ekonomiskt och vetenskapligt. Hur stort inflytande kommer han att ha i verksamheten – och ser ni något problem med det?

– Nej. Styrgruppen består i dag av fem personer, varav tre kommer från KI. Ming Wai Lau är medlem i styrgruppen med samma mandat som alla andra.

Verksamheten förväntas pågå minst fem år. Vad har ni för förhoppningar på denna satsning?

– Genom att etablera oss i Hongkong hoppas vi kunna ta ett stort kliv framåt inom ett framtidsområde som kan få stor betydelse för människors hälsa, både för den enskilda individen som för samhället i stort.