Fallet fick uppmärksamhet efter ett reportage i SVT:s Uppdrag granskning tidigare i år. Läkaren har haft svensk legitimation sedan 2007 och började arbeta på en vårdcentral i Västernorrland 2012. Efter ett och ett halvt år ledde hans arbete till en 22 sidor lång anmälan till IVO i januari 2014 med anledning av en rad problem som uppfattades bottna i bristande medicinska kunskaper. Men ärendet lades ner av IVO:s Avdelning nord efter tio månaders utredning. Detta ifrågasattes av Uppdrag granskning i reportaget i mars i år. Då arbetade läkaren på en vårdcentral i Malmö. Med anledning av Uppdrag gransknings rapportering öppnade IVO:s Avdelning syd ett nytt tillsynsärende.

Även Region Skåne, mannens dåvarande arbetsgivare, agerade. Regionen beslutade att journalerna för samtliga patienter som mannen behandlat skulle undersökas.

Med hjälp av en extern granskare har regionen nu gått igenom 300 av de totalt cirka 1 000 journalerna, och beslutat att lämna in sex anmälningar enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Bristerna som hittats rör främst att läkaren inte utrett patienternas besvär tillräckligt, och att han i vissa fall påbörjat en behandling men inte följt upp resultatet. I samtliga sex anmälningar bedöms det ha förekommit allvarlig vårdskada, eller risk för allvarlig vårdskada på grund av försenad utredning och behandling.

– Vi har sett att det är brister i hans medicinska kunskaper, och brister i bedömning och värdering av medicinska resultat, och då gör vi anmälan enligt patientsäkerhetslagen, säger Benny Ståhlberg, chefläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Nu är 300 journaler av cirka 1 000 granskade. Kan det bli fler anmälningar?

– Ja, det är klart det kan. Det är, så att säga, den första delen av journalgranskningarna som gav detta.

När samtliga journaler ska vara granskade kan Benny Ståhlberg i nuläget inte svara på.

Läkaren anmäls dessutom till IVO som riskindivid för patientsäkerheten. Denna anmälan kommer sannolikt att införlivas i IVO:s tillsynsärende, som ännu inte är avgjort.

De sex Lex Maria-anmälningarna blir var och en ett eget ärende hos IVO.