Utredningen, som nu kommit med sitt betänkande, har haft i uppdrag att undersöka hur offentlighetsprincipen kan införas i offentligt finansierad verksamhet som till exempel vård, omsorg och skolor.

Offentlighetsprincipen möjliggör insyn i verksamheten genom att allmänna handlingar är offentliga. De privata företagen måste enligt förslaget registrera sina handlingar och lämna ut dem utan dröjsmål, precis så som gäller för myndigheter. De anställda omfattas av meddelarskydd, vilket innebär att de har rätt att för publicering avslöja missförhållanden och att journalisten måste skydda källorna.

Förslaget innebär vissa konstnader och ökad administration för de privata aktörerna. Integritetsskyddet för dem som använder sig av tjänsterna bedöms inte innebära någon märkbar skillnad jämfört med nu.

Som vi tidigare har berättat finns sedan tidigare ett förslag på stärkt meddelarskydd i privat bedriven offentligt finansierad verksamhet inom skola, vård och omsorg. Detta förslag väntas gälla från 1 april 2017.

Offentlighet och sekretess

Bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges fyra grundlagar. Lagen är från 1766 och var den första i världen som gjorde tryckfrihet till en rättighet, liksom att alla medborgare har rätt att ta del av handlingar från regering, riksdag och myndigheter.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelserna om allmänna handlingars sekretess, som begränsar rätten att ta del av dem. Lagen reglerar också myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar och hur beslut kan överklagas till exempel.