Artikeln är signerad Anders Blanck, generalsekreterare LIF (Läkemedelsindustriföreningen), Dag Larsson (S), ordförande för Sveriges Kommuner och landstings sjukvårdsdelegation, Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet och Anders Lönnberg, regeringens life science-samordnare.

»Vi som representerar läkarkåren, sjukvårdshuvudmän, läkemedelsföretag och statlig samordning är överens om att nära samverkan är en förutsättning för kunskapsspridning, klinisk forskning och medicinsk utveckling inom hälso- och sjukvården. Samtidigt måste det finnas fullständig öppenhet kring alla samarbeten och sidouppdrag«, skriver de på DN Debatt 19 oktober.

Mediebeskrivningen kan för en utomstående te sig märklig och misstänkt, menar debattörerna som förklarar att nära samverkan mellan sjukvården och företag är nödvändig för bland annat utvecklingen av nya läkemedel.

De framhåller även två nödvändiga förutsättningar för att samverkan mellan offentlig och privat verksamhet ska kunna ske utan att medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården riskerar att äventyras: tydliga regelverk och öppenhet.

»Det är vår uppfattning att regelverken och systemet med jävsdeklarationer är ändamålsenliga. Det vilar dock ett stort ansvar på enskilda medicinska experter att försäkra sig om att jävsdeklarationer är aktuella och fullständiga. Öppenheten är helt central, och i den mån felaktigheter eller brister påvisas ska dessa åtgärdas.«

Den 31 maj 2016 öppnade LIF en webbportal där medlemsföretagen öppet rapporterar alla utbetalningar som skett under 2015 till hälso- och sjukvården. Bakgrunden är ett beslut från 2013 av den samlade europeiska läkemedelsbranschens organisation EFPIA om att öka transparensen om företagens samarbete med sjukvården och dess personal.