Kombinationen av ögonbottenblödning, subduralblödning (blödning under hårda hjärnhinnan) samt hjärnpåverkan, med symtom som till exempel medvetandesänkning, kramper och andningsuppehåll, har ofta förekommit vid misstänkta fall av skakvåld. Förutsatt att barnet inte har fallit från hög höjd eller varit med om en trafikolycka, har dessa tre fynd – som tillsammans kommit att kallas triaden – tolkats som en indikation på att barnet har skakats.

I samarbete med Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, gjort en systmatisk litteraturöversikt av den forskning som finns kring skakvåld. Utvärderingens syfte har varit att besvara med vilken säkerhet triaden eller dess delkomponenter kan förklaras av skakvåld hos barn under ett års ålder.

SBU konstaterar att det vetenskapliga underlaget för att triaden och dess delkomponenter kan förekomma vid skakvåld är begränsat. 

Därtill är det vetenskapliga underlaget för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av triaden som ett sätt att identifiera skakvåld otillräckligt, enligt rapporten.

SBU har gått igenom mer än 3 700 studier gällande sambandet mellan skakvåld och förekomst av triaden. Resultatet grundar sig dock främst på två av dessa, då den stora majoriteten av studierna inte bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet. Det främsta skälet till att så få studier uppfyllde kvalitetskraven var att det saknades dokumentation om de fall som studerats var erkända eller bevittnade fall av skakvåld.

För att fylla den kunskapslucka som finns i forskningen om skakvåld efterlyser SBU och Smer nu dels studier av högre kvalitet, dels ett internationellt register över väldokumenterade fall av skakvåld.

Läs en sammanfattning av rapporten och ladda ner den här.

En längre artikel om resultatet av SBU:s genomgång kommer att publiceras under dagen.