Tidigare i veckan kom Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, med en rapport om vilka konsekvenser skakvåld får för barn. I den konstaterar de, som Läkartidningen tidigare har skrivit, att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att dra slutsatsen att ett barn som har en kombination av ögonbottenblödning, blödning under hårda hjärnhinnan och hjärnpåverkan (den så kallade triaden) har utsatts för skakvåld.

Nu avslöjar Expressen att flera sammanslutningar av läkare har kontaktat SBU:s expertgrupp i syfte att få ta del av rapporten i förväg och påverka innehållet. Enligt Expressen har fem läkarföreningar, amerikanska och europeiska, gått samman och krävt att få medverka i den oberoende granskningen. Tidningen citerar ur ett brev från den amerikanska barnläkarföreningen AAP:

»Eftersom en rapport från SBU kan få globala effekter inom medicin, folkhälsa och juridik, ber vi dig respektfullt tillåta en internationell referentgranskning av AAP:s experter på barnmisshandel, pediatrisk radiologi, neurokirurgi, och att du tar hänsyn till deras synpunkter i slutrapporten. Dessutom ber vi dig omgående förse oss med utkastet till rapporten, så vi kan utvärdera dina metoder, källor, slutsatser och granskningsprocesser och förbereda ett snabbt svar.«

Ett annat brev från det amerikanska sällskapet för pediatrisk radiologi överlämnades personligen till SBU:s generaldirektör av en representant från sällskapet. I det brevet framfördes liknande krav. Även Svenska barnläkarföreningen har uttalat ett starkt stöd för en internationell granskning innan rapporten blir offentlig, enligt Expressen.

Anders Eriksson, som är professor i rättsmedicin och en av sju experter som ingått i SBU:s grupp, är starkt kritisk till påtryckningarna och påpekar att agerandet bryter mot den vanliga ordningen då en vetenskaplig rapport först publiceras, varpå det står forskare fritt att ompröva resultaten.

– Här försöker man däremot i förväg att tysta ned resultatet av SBU:s analys, sannolikt därför att de förstått att resultaten kommer att förstöra deras paradigm, deras världsbild, och det vill de inte vara med om, säger han till Expressen.