I och med förändrad asyllagstiftning, införda id-kontroller och andra omvärldsfaktorer har antalet nya asylsökande minskat kraftigt i Sverige under 2016. Däremot har antalet asylsökande och nyanlända som redan befinner sig i landet inte minskat nämnvärt, och därmed har inte heller vårdens utmaningar att nå dessa grupper minskat. Det menar Socialstyrelsen i sin nya rapport »Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – slutrapport 2016«.

I rapporten har Socialstyrelsen identifierat ett antal utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård för asylsökande och nyanlända. Det handlar till exempel om att erbjuda hälsoundersökningar, vaccinera barn, behandla infektionssjukdomar, tillhandahålla mödra- och förlossningsvård, och att möta omedelbara vårdbehov inom psykiatri.

– Rapporten visar att asylsökande inte alltid får den vård de har rätt till. En utmaning är att på längre sikt kunna främja en positiv hälsoutveckling för de nyanlända som får stanna i landet, säger utredaren Viktoria Svensson i ett pressmeddelande.

Vanliga problem i sjukvården när det gäller att möta dessa grupper – förutom brist på personal – är enligt rapporten kommunikationssvårigheter, tolkbrist, ökad administration och svårigheter att bedöma vad som räknas som vård som inte kan anstå. 

I rapporten konstateras även att situationen skiljer sig mellan landets regioner på grund av att fördelningen av asylsökande inte varit jämn. Dessutom ser Socialstyrelsen att nyanlända och asylsökande har ett annat sökmönster för vård, där dessa grupper söker mer akut vård och mindre planerad vård jämfört med övriga befolkningen.

Som en del i att möta dessa utmaningar har landstingen bland annat bedrivit mer uppsökande verksamhet och haft mer flexibla besökstider.

– Det är viktigt att vi kan säkra att alla får den vård man behöver och har rätt till, oavsett om man är ny i landet eller har bott i Sverige i hela sitt liv. Socialstyrelsens rapport visar på att hälso- och sjukvården har fortsatt stora utmaningar, och att det finns problem som måste hanteras, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i en kommentar på regeringens webbplats.

Socialstyrelsen ser dock inte bara negativa konsekvenser, utan lyfter även fram möjligheter. Till exempel att vårdpersonal kan höja sin kompetens kring nya sjukdomspanorama och få ökad kulturell erfarenhet. Dessutom kan vården förstärkas om sjukvårdskompetens hos asylsökande och nyanlända kan tas tillvara.

Socialstyrelsen har i sin rapport dessutom kommit med ett antal förslag på insatser för att stärka tillgänglighet och förmåga att erbjuda vård för berörda grupper. Det innefattar bland annat ökad tillgång på tolkar, bättre och mer samordnad information till asylsökande, bättre stöd till ensamkommande barn, och utbildningsinsatser för vårdpersonal.

Ta del av hela Socialstyrelsens rapport här.