Anmälan till JO gjordes av en kvinna, som efter synpunkter på hur den aktuella mottagningen handlagt hennes barns ärende begärde en »second opinion«, en ny medicinsk bedömning.

Då hon inte fick något svar på sin begäran vände hon sig i september 2015 till Patientnämnden i Stockholms läns landsting. Patientnämnden kontaktade mottagningen, som en dryg månad senare meddelade att beslutet om en ny medicinsk bedömning skulle fattas av verksamhetschefen.

Trots flera påstötningar från såväl kvinnan själv som från Patientnämnden kom dock inget besked från verksamhetschefen. I februari 2016 anmälde kvinnan ärendet till JO.

I en skrivelse till JO beklagar verksamhetschefen dröjsmålet. En begäran om second opinion kan inte per automatik tillmötesgås om inte vården har uppvisat brister, skriver verksamhetschefen, och i en period som kännetecknats av en »alltför stor arbetsbörda« och »en anhopning av både patient- och personalärenden« blev ärendet liggande. Några försök att nå anmälaren gjordes, men verksamhetschefen skriver ändå att det »inte finns någon ursäkt för att jag inte mera aktivt sökt att få kontakt med anmälaren«.

JO konstaterar i sin bedömning att myndigheter enligt förvaltningslagen är skyldiga att besvara frågor från enskilda så snart som möjligt. Att det dröjer mer än fyra månader kan inte anses vara förenligt med förvaltningslagens regler, skriver JO, och mottagningen förtjänar därför kritik för sin handläggning.