Vid utgången av 2015 fanns det 1 150 vårdcentraler i Sverige, varav 482 (42 procent) drevs i privat regi. Det är 213 fler privata vårdcentraler än år 2006.

Siffrorna, som varierar stort över landet, kommer från Sveriges Kommuner och landstings rapport »Köp av verksamhet 2015«. I Stockholm drevs 67 procent av vårdcentralerna privat, medan motsvarande siffra i Norrbotten var 13 procent.

I primärvården ökade antalet läkarbesök hos privata aktörer med 58 procent från år 2006 till 2015, medan antalet läkarbesök hos offentliga aktörer minskade med 8 procent.

Totalt stod privata mottagningar för 43 procent av läkarbesöken i primärvården år 2015. Andelen läkarbesök hos privata aktörer var högst (60 procent) i Stockholms och Västmanlands läns landsting och lägst (10 procent) i Region Jämtland Härjedalen.

Inom den specialiserade somatiska vården har det, till skillnad från i primärvården, inte varit någon större förändring av andelen verksamheter som bedrivs av offentliga respektive privata aktörer.

Under 2015 köpte landsting och regioner verksamhet för 26 miljarder kronor inom den specialiserade somatiska vården och för 16 miljarder inom primärvården. Jämfört med år 2006 köps en större andel från privata utförare inom primärvården men inte inom den specialiserade somatiska vården.

I rapporten uppges att orsaken till ökningen i primärvården är införandet av vårdval, som sedan 1 januari 2010 är obligatoriskt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Grundprinciperna med vårdval är etableringsfrihet för utförare och att invånarna väljer vilken vårdcentral de vill tillhöra.

Till skillnad från i primärvården kommer den köpta verksamheten inom den specialiserade somatiska vården främst från offentliga aktörer, särskilt från andra landsting och landstingsägda bolag. Det kan enligt rapporten bero på att vårdgarantin inte uppfylls i hemlandstinget eller att det sker en ökad koncentrering av specialiserad vård till olika landsting och regioner.

Läs hela rapporten »Köp av verksamhet 2015« här.