Den externa granskningen har gjorts på uppdrag av regionens revisorer. Syftet är att ta reda på om kontrollen av anställd och inhyrd personal fungerar som den ska, vad gäller legitimation, utbildning och lämplighet.

Granskningen visar att det fungerar relativt väl. Kontroller ingår i anställningsprocessen på ett tydligt vis, det finns gemensamma regler och rutiner. Vid anställningsintervjuerna ombeds de sökande ta med en kopia på sin legitimation samt andra aktuella papper. I samband med intervjuerna görs i regel en kontroll av referenser. När anställning blir aktuell, görs en automatisk kontroll mot Socialstyrelsens register när personnumret skrivs in.

Bland den inhyrda personalen hade samtliga av de kontrollerade giltig legitimation. Däremot upptäcktes det att fem av de 3 280 kontrollerade anställda medarbetarna i regionen saknade legitimation, bland annat en underläkare.

Här pekas en brist ut. Rutinerna fungerar väl vid nyanställningar, men inga kontroller görs av den befintliga personalen. Hade det gjorts, hade de fem medarbetarna upptäckts tidigare.

Inhyrd personal kontrolleras mer noggrant. Vid inhyrning kontrolleras även om det finns några anmälningar eller tillsynsärenden från andra landsting. För anställd personal finns däremot inga sådana rutiner.

Så gjordes granskningen

Anställa och inhyrda läkares och sjuksköterskors behörigheter har kontrollerats genom att personallistor gåtts igenom och samkörts med Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. HR-chefer, verksamhetschefer och vårdenhetschefer har också intervjuats.

Arbetsgivarens skyldighet

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ansvarar vårdgivaren för att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kompetens för att kunna utföra ett patientsäkert arbete. Det innebär att arbetsgivaren ska kontrollera om den anställde har rätt behörighet samt de språkkunskaper som behövs.