Under 2015 fick 610 000 personer i Sverige sjukpenning. Totalt uppgick kostnaderna för sjukskrivningar och rehabilitering till 37 miljarder kronor förra året, en siffra som väntas öka till 45 miljarder kronor år 2020.

Med anledning av detta har Riksrevisionen på eget initiativ inlett en granskning av läkares försäkringsmedicinska uppdrag. Granskningens syfte är att undersöka läkares förutsättningar att bedöma sina patienters arbetsförmåga, med hänsyn till dels medicinsk diagnos, dels patientens förållanden i övrigt, exempelvis arbetsuppgifter.

Den övergripande frågan är om läkare har tillräckliga förutsättningar för att göra sådana bedömningar och lämna adekvata utlåtanden inför beslut om sjukskrivning.

– Även om det ytterst är Försäkringskassans handläggare som fattar beslut om sjukpenning, är läkarnas bedömning av patienternas arbetsförmåga en så central del i sjukskrivningsprocessen. Därför tycker vi att det är intressant att se hur det arbetet går till, säger Tina Malmberg, projektledare vid Riksrevisionen.

Granskningen kommer att genomföras med hjälp av djupintervjuer med läkare. Hur urvalet kommer att se ut är inte klart ännu, men enligt Tina Malmberg lutar det i första hand åt att läkare i primärvården kommer att intervjuas.

– Det har gjorts en del kvantitativa studier tidigare, bland annat på Karolinska institutet och Försäkringskassan, men vi har inte sett att någon verkligen pratat med läkare tidigare. Det känns som en viktig pusselbit att få en bild av vilka erfarenheter läkarna själva har av sina förutsättningar att göra den här sortens bedömningar.

Det kan exempelvis handla om hur mycket tid läkarna har för sina bedömningar eller hur mycket stöd de upplever sig ha – av Socialstyrelsens beslutsstöd, av sina kollegor och av sina arbetsgivare.

– Det kan också gälla IT-stöd. Har man tillgång till patientens sjukdomshistorik i den omfattning som krävs? frågar Tina Malmberg.

Granskningen begränsas till sjukskrivande läkare som ska bedöma arbetsförmågan hos patienter med en psykiatrisk diagnos. Detta då psykisk ohälsa i december 2015 utgjorde grunden till 50 procent av kvinnors sjukskrivningar och 37 procent av mäns.

Resultatet av granskningen beräknas vara klart i april 2017.