I januari 2018 stänger dagens akutmottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Eftersom akutmottagningen på Nya Karolinska Solna som då öppnar inte kan ta emot lika många akutbesök kommer 55 000 patienter att behöva ledas om till andra mottagningar.

I juli presenterade landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting rapporten »Det akuta mottagandet i en förändrad vårdstruktur«, där de konstaterade att mycket arbete kvarstår när det gäller utbyggnaden av vårdstrukturen. Enligt revisorerna saknas både helhetsperspektiv och en strategi för att kommunicera till patienterna vart de ska vända sig.

Landstingsstyrelsen, som nu har yttrat sig över rapporten, meddelar dock att det pågår omfattande kommunikativa insatser för att vägleda akutsökande patienter till rätt vårdnivå och att arbetet kommer att vara klart i god tid innan förändringen av akutmottagningen vid Karolinska Solna genomförs.

Även hälso- och sjukvårdsnämnden skriver i sitt yttrande att pågående och kommande kommunikationsinsatser ska tydliggöra vart invånarna ska vända sig när ett akut vårdbehov uppstår. Informationen kommer att riktas till prioriterade målgrupper och kopplas till säsongsaktuella sjukdomar och tillstånd.

Kommunikationsdirektören har fått ett särskilt uppdrag för styrning och samordning och har nu initierat projektet »Förstärkt samordning av kommunikation om framtidens hälso- och sjukvård med särskilt fokus på driftsättning av Nya Karolinska Solna«.

Hälso- och sjukvårdsnämnden meddelar också att den förändrade ersättningsmodell för länets husläkarmottagningar, som infördes 1 januari 2016, ska stimulera till att alternativa vårdformer utvecklas för patienter med lättare akuta sjukdomstillstånd.

»Sedan årsskiftet erbjuder många av länets husläkarmottagningar sjuksköterskemottagningar som alternativ till besök hos läkare. Dessutom erbjuder fler mottagningar utökade e-hälsotjänster och vidareutvecklad telefonrådgivning med webbaserat beslutsstöd. Som alternativ till besök på mottagning pågår ett arbete med att utveckla bedömning via video«, skriver hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det kommande geriatriska uppdraget kommer i större utsträckning att fokusera på ett ökat direktintag och möjligheter till bedömning och behandling i hemmet.

För att säkerställa flexibilitet och samordning runt genomförandet av kommande förändringar utifrån den så kallade Framtidsplanen har en samordningsgrupp på ledningsnivå skapats mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Regelbundna möten genomförs mellan ägaren, beställaren och de lokala programkontoren för att följa upp och fånga upp de problem som kan uppstå på grund av förseningar i ombyggnationer med mera, skriver hälso- och sjukvårdsnämnden.