I dag varierar ersättningen per person och tillfälle från 2 500 kronor till 11 000 kronor för äggdonatorer, respektive från 300 kronor till 650 kronor för spermiedonatorer. Att skillnaderna är så stora är ett problem, anser SKL, som hellre vill se ett system som är mera rättvist och jämlikt.

Donation av könsceller ska, enligt såväl svensk lagstiftning som Europarådets konvention från 1997, vara altruistisk och ersättas på ett sätt som innebär att donatorns kostnader täcks utan att någon överkompensation förekommer. En jämförelse med flera andra europeiska länder visar dock att Sverige har en relativt låg ersättningsnivå för äggdonation – samtidigt som det råder brist på både ägg- och spermiedonatorer och köerna till assisterad befruktning är långa.

Ett system där donatorn kompenseras för sina faktiska kostnader vore önskvärt, konstaterar SKL i sitt förslag, men det bedöms som alltför administrativt betungande. 

I stället föreslår SKL ett schablonbelopp för vardera donation: 

  • Äggdonation föreslås ersättas med 5 600 kronor per tillfälle, eller 12,6 procent av prisbasbeloppet.
  • Spermiedonation föreslås ersättas med 550 kronor per tillfälle, eller 1,24 procent av prisbasbeloppet.

Beloppen, som har räknats fram med hjälp av dels en internationell jämförelse, dels en kartläggning av svenska donatorers kostnader i samand med donation, kopplas till prisbasbelopp och räknas därmed om varje år. 

Skulle en donator ha kostnader som är högre än schablonbeloppet, exempelvis på grund av långa resor, ska det vara möjligt att få ersättning även för dessa efter individuell prövning.

– Det är nu upp till landstingen och regionerna att besluta om de vill medverka till en enhetlig ersättning. Det är rimligt att ersättningen är lika, oavsett var i landet donatorerna finns, säger Lena Micko, ordförande i SKL, i ett pressmeddelande.

När Region Skåne i ett försök 2012 höjde ersättningen för äggdonation till drygt 11 000 kronor fördubblades antalet donatorer och tillgången på ägg ökade kraftigt. Donatorernas genomsnittsålder sjönk också något efter höjningen av ersättningen, och de kom något mer långväga ifrån. 

Försöket kritiserades dock då höjningen ansågs bryta mot lagar och konventioner som förbjuder handel med mänskligt biologiskt material. Region Skåne valde ändå att permanenta den höjda ersättningsnivån.

Läs också:

Smer kritiskt till schablonersättning vid äggdonation

Inför en enhetlig ersättning till ägg- och spermiedonatorer

11 000 kronor för en äggdonation – oetiskt hög nivå?

Replik: Försök på två år – ska utvärderas