Senast den 1 juni 2017 ska en parlamentariskt sammansatt kommitté slutredovisa sitt uppdrag att kartlägga och analysera företeelser i samhället som kan påverka den personliga integriteten. Läkarförbundet har nu lämnat sina synpunkter på delbetänkandet »Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén«.

Kartläggningen har påvisat en rad brister i vårdgivarnas tillämpning av gällande regelverk. Läkarförbundet instämmer därför i att personuppgiftshanteringen i hälso- och sjukvården kan medföra allvarliga risker för den personliga integriteten. I remissvaret betonas vikten av lösningar som förbättrar både patientsäkerheten och patientens integritet – ett eftersatt område där både lagstiftning och teknik behöver anpassas till dagens vårdverklighet.

»Patientinformationen, inklusive uppgifter om aktuella läkemedel, behöver t.ex. struktureras och presenteras så att vårdpersonal lättare kan söka och finna den information som behövs vid vårdtillfället. Funktioner för samtycke och spärrar behöver moderniseras och göras mer flexibla för att stärka patientens roll och möjliggöra verkliga val för individen«, skriver Läkarförbundet.

Man lyfter även fram en rapport från Vårdanalys från 2014 som visar att det saknas studier där respondenterna får väga integritetsintresset mot andra intressen, såsom patientsäkerhet, kvalitetsutveckling och forskning. Läkarförbundet anser att resultaten från fördjupade undersökningar kring detta bör vara viktiga utgångspunkter för utvecklingen av den digitala vården och underlag för kommitténs fortsatta arbete.

Andra behov som tas upp i remissvaret är vaksamhet mot så kallad ändamålsglidning, där uppgifter används för andra syften än de avsedda, och information till arbetsgivare om integritetskränkande kontroller i arbetslivet. Man anser även att bindande sekretessbestämmelser ska införas för hantering av personuppgifter hos försäkringsbolag.

Läkarförbundet föreslår att Datainspektionens uppdrag även ska omfatta de legala förutsättningarna för integritetsskyddet och att myndigheten årligen ska rapportera om utvecklingen till regeringen.