– Vi menar att innovativa metoder endast får användas i undantagsfall och då när patienten har svårt lidande eller uttalad nedsättning av livskvaliteten och det saknas effektiva beprövade metoder. Den förväntade nyttan för patienten måste stå i proportion till riskerna, säger Smer:s ordförande Kjell Asplund i ett pressmeddelande.

Med innovativa metoder menar Smer sådana metoder som används utan att dess effekter och risker utvärderats i kliniska prövningar och utan att det finns beprövad erfarenhet. Smer anser att innovativa metoder som huvudregel bör utföras och utvecklas som forskningsstudier, i enlighet med de regelverk som gäller för forskning. Men enligt Smer bör innovativa metoder även kunna erbjudas inom hälso- och sjukvården utanför forskningsprojekt. Då med snävt definierade villkor.

I rapporten listas de villkor som Smer anser bör vara uppfyllda innan innovativa metoder används i hälso- och sjukvården. Bland annat handlar det om att det ska finnas en skriftlig plan, att verksamhetschefen informerats och godkänt användningen och att en oberoende etisk granskning bör göras för att värdera hälsovinster, risker och andra etiska aspekter.

Vid akuta situationer där en oberoende etisk granskning riskerar fördröjningar för patienten ska dock innovativa metoder ändå kunna användas. Men även vid dessa situationer anser rådet att en intern etisk bedömning och analys av risker bör göras och dokumenteras.

Vidare anser Smer att resultaten från användandet av innovativa metoder bör rapporteras i till exempel vetenskapliga tidskrifter. Detta även om resultaten varit mindre lyckade. Utförs metoderna vid flera sjukhus bör det enligt Smer skapas ett gemensamt kvalitetsregister.

En annan sak som diskuteras i rapporten är samtycke från patienterna.

– Det är särskilt viktigt att också säkerställa informerat samtycke från patienten. Smer menar att det bör övervägas om patientens samtycke till en innovativ metod bör vara skriftligt, säger Kjell Asplund i pressmeddelandet.

Förutom villkoren som listas i rapporten har Smer även tittat på ett antal närliggande frågor som de vill lyfta fram. Bland annat anser Smer att etikutbildningen för vårdpersonal bör stärkas, och att man behöver arbeta för att öka kunskapen om existerande regelverk. 

Dessutom föreslår Smer att man inför en grundregel som gör att även pilotstudier ska genomgå forskningsetisk prövning när nya metoder börjar användas på människor.

Läs hela rapporten här.