Det är Prioriteringscentrum i Linköping som på uppdrag av Statens medicinsk-etiska råd, Smer, tagit fram rapporten. Syftet var bland annat att analysera vårdsponsring i förhållande till gällande regelverk och till den etiska plattformen för prioriteringar inom sjukvården.

Ett exempel på vårdsponsring kan vara att ett läkemedelsföretag sponsrar diagnostik och den förväntade motprestationen är att vårdgivaren köper företagets läkemedel.

Rapporten konstaterar att vårdsponsring i nuläget är en relativt liten företeelse, men att det ändå är angeläget att undersöka saken utifrån ett etiskt perspektiv.

Enligt rapporten finns ett antal etiska risker med vårdsponsring av offentligt finansierad vård. Bland annat att det skulle kunna driva på en utveckling mot efterfrågestyrning av vården, att vårdsponsring riskerar att inte vara i linje med den etiska plattformen för prioriteringar och att förtroendet för vårdgivaren riskerar att påverkas.

Även den närliggande finansieringsformen donation kan få negativa konsekvenser, exempelvis om driften av donerad utrustning förväntas ordnas av huvudmannen och därmed kräver ökade resurser.

Enligt rapporten finns det redan i dag samverkansregler och riktlinjer mellan life science-industrin och den offentliga hälso- och sjukvården inom enskilda landsting och regioner. Denna typ av samverkan lyfts fram som viktig och i många fall positiv för utvecklingen av forskning och vård. Riktlinjerna och reglerna för detta gäller flera aspekter som berörs i rapporten, men dessa är inte heltäckande när det gäller andra kommersiella aktörer eller intressegrupper.

Därför anser författarna till rapporten att det finns skäl för ett antal förtydliganden och tillägg. Till exempel att nya riktlinjer bör täcka in alla former av vårdsponsring och donationer, och att det kan behöva förtydligas vilka motprestationer som är rimliga när externa aktörer sluter avtal kring vårdsponsring med hälso- och sjukvården.

Med anledning av rapporten föreslår Smer i en skrivelse att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att bland annat kartlägga vårdsponsringsavtal, pröva om de avtal som finns är förenliga med regelverken och att ta fram nationella riktlinjer för vårdsponsringsavtal inom hälso- och sjukvård.

Ta del av Prioriteringscentrums rapport här.

Smer:s skrivelse med anledning av rapporten finns att läsa här.