2015 infördes standardiserade vårdförlopp för fem cancerdiagnoser: akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, cancer i matstrupe och magsäck, prostatacancer samt urinblåse- och urinvägscancer. Syftet är att patienter med misstänkt cancer ska utredas och komma under behandling så snart som möjligt.

I dag presenterar Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan den första sammanställningen av vårdförloppens väntetider. Enligt denna fick exempelvis 81 procent av patienterna med akut myeloisk leukemi behandling inom sex dagar, vilket är den beslutade maxväntetiden för diagnosen.

För övriga diagnoser är siffrorna tyvärr inte lika bra. Andelen patienter som får kirurgisk åtgärd vid huvud- och halscancer, läkemedelsbehandling vid matstrupe- och magsäckscancer eller botande behandling vid högriskprostatacancer inom maxväntetiden, varierar mellan 49 och 59 procent. 

Det är dock en klar förbättring jämfört med tidigare, framhåller RCC i samverkan.

– Det här är ett första tecken på att det nya arbetssättet i cancervården fungerar. Att vi redan ett knappt år efter införandet av standardiserade vårdförlopp ser att väntetiderna är på väg att kortas är nästan mer än vi vågade hoppas på, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och ordförande i RCC i samverkan, i ett pressmeddelande.

När det gäller behandling av urinblåse- och urinvägscancer är statistiken fortfarande osäker. Överlag ska resultaten tolkas med försiktighet, menar Gunilla Gunnarsson.

– Kvalitetssäkring av data och rapporteringsrutiner pågår tillsammans med landsting och regioner. Vi har till exempel ännu ingen fullständig rapportering från primärvården och den urologiska öppenvården i delar av Sverige. Vi vet också att alla patienter som insjuknade i en cancerdiagnos under första halvåret 2016 inte utreddes enligt SVF. För dessa finns inga aktuella resultat, säger hon i pressmeddelandet.

Hur långa väntetiderna är i olika landsting för respektive diagnos går att söka fram på Regionala cancercentrum i samverkans webbplats.

Ytterligare ett antal standardiserade vårdförlopp införs under 2016 och 2017.