Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund. Foto: Rickard Eriksson.

– Man får i fortsättningen inte börja i geografin, utan i de stora utmaningarna. Det vill säga hur vi ska klara välfärden och en bra sjukvård till hela befolkningen. Det är den stora frågan som man måste gå vidare med. De får dra lärdomen att man inte bara kan rita kartan huvudsakligen efter arbetsmarknad, geografi och styrning av län, utan behöver ta tag i de stora utmaningarna och ta hänsyn till och utgångspunkt i hur den befintliga vården är organiserad i dag. Utredningen besvarade inte den viktigaste frågan, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Kan man tolka det som att du inte är besviken över att förslaget inte gick igenom?

– Inte ur sjukvårdens synpunkt, eftersom förslaget inte besvarade den stora frågan om hur vi ska klara finansieringen av sjukvården och säkerställa likvärdig vård till befolkningen i hela landet.

Hur ska man göra för att klara dessa utmaningar?

– Det behövs en bred parlamentarisk översyn av finansieringen av sjukvården framöver, eftersom skatteunderlaget är så olika i olika landsändar. Det behövs en modell som säkrar att sjukvården blir likvärdig i hela landet, och utifrån det rita kartan och skapa strukturer.

– Det är rimligt att Sverige, som har ett så pass litet invånarantal, har en starkare nationell samordning och att staten får en tydligare roll. Det är inte kostnadseffektivt att 21 administrationer på olika håll i landet skapar 21 olika regelverk och strukturer. Men det betyder inte att det ska vara en huvudman som utför all vård, absolut inte. Med nationella regelverk och delvis nationell finansiering kan små och stora, offentliga och privata enheter utföra vård. Det finns i dag många mindre, mycket välfungerande, enheter inom befintliga vårdstrukturer. Modellen behöver möjliggöra lokala lösningar för en välfungerande nära vård. Men vad gäller finansiering och regelverk måste man tänka nationellt. Det görs när det gäller andra riktlinjer. 

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och landsting (SKL) var desto mer besviken över att det inte blev några storregioner.

– Den nuvarande regionala indelningen är inte anpassad för att möta framtidens utmaningar för landstingen och regionerna. Det är därför djupt beklagligt att reformen inte kan gå vidare och att förutsättningarna försämras för en balanserad utveckling för jobb, tillväxt och hälso- och sjukvård i alla delar av landet, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt SKL har en majoritet av landsting, regioner och berörda kommuner gett Indelningskommitténs förslag om en ny regionindelning ett starkt stöd.

– Vi hade förväntat oss ett större ansvarstagande från riksdagspartierna för att kunna skapa bättre förutsättningar för en jämlik vård och tillväxt i hela landet. Länen och landstingen är i dag för små och det regionala utvecklingsansvaret är för splittrat, säger Lena Micko.

Läs mer:

Förslaget om storregioner spricker