Bakgrunden till den långdragna processen är att Landstinget i Uppsala län 2012 införde möjligheten för patienter att utse ombud, exempelvis anhöriga eller vänner, med tillåtelse att komma åt deras journaler på nätet.

Enligt Datainspektionen stod detta i strid med patientdatalagen och begärde att landstinget skulle stänga ner funktionen. Landstinget överklagade beslutet, men förvaltningsrätten delade Datainspektionens bedömning.

Det gjorde däremot inte kammarrätten, som gick emot Datainspektionen och rev upp förvaltningsrättens dom med hänvisning till en princip om att uppgifter får lämnas ut så länge det finns samtycke från den enskilde.

Tidigare i år överklagade Datainspektionen kammarrättsdomen till Högsta förvaltningsdomstolen. Datainspektionen menade att ett uttryckligt samtycke inte ger rättsligt stöd för vårdgivare att ge ombud direktåtkomst till journaler under samma förutsättningar som till den enskilde själv.

Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i frågan. När målet kommer att tas upp är dock ännu inte klart.

Läs tidigare artiklar:

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

OK ge anhörig tillgång till journal

Striden om nätjournalerna är över

Stopp för anhörigas tillgång till nätjournaler står fast

Inte tillåtet för anhöriga att läsa journal på nätet