Enligt Datainspektionen behandlar Landstinget i Uppsala län personuppgifter i strid med patientdatalagen. Detta eftersom det inte finns en teknisk funktion för att spärra uppgifter om »varning och observandum« i journalsystemet Cosmic. Därför förelägger Datainspektionen landstinget att snarast införa en teknisk funktion för att göra det möjligt.

Kritiken är dock inte ny. Datainspektionen har i flera år påpekat bristerna och krävt att Landstinget i Uppsala län ska rätta till sitt journalsystem beträffande patienternas rätt att begära spärr av uppgifter för andra vårdenheter och vårdgivare.

Landstinget har tidigare meddelat Datainspektionen att en spärr för »varning och observandum« beräknades vara på plats våren 2014. Datainspektionen förutsatte att så skulle ske, men uppmärksammades i år på att landstinget ännu inte ordnat en sådan spärr. Detta sedan Inspektionen för vård och omsorg efter ett patientklagomål konstaterat att just dessa brister i journalsystemet kvarstod.

Landstinget uppgav då att spärr av »varning och observandum« skulle införas hösten 2016, men på grund av allvarliga kvalitetsproblem har införandet flyttats fram och planeras nu till hösten 2017.

Datainspektionen anser att det är anmärkningsvärt att landstinget ännu inte infört den akutella spärren. Dels eftersom att patientdatalagen varit gällande i drygt åtta år, dels för att Datainspektionen i tidigare beslut förelagt landstinget att ordna det.

Förutom föreläggandet att snarast införa den tekniska funktionen kräver Datainspektionen dessutom att landstinget ska upprätta en åtgärdsplan som visar hur de ska uppfylla kraven på spärrar i patientdatalagen.