Läkarförbundet är i huvudsak positivt till Socialstyrelsens föreskriftsförslag om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, men anser att de nya föreskrifterna måste kompletteras med en rad andra åtgärder. Förutom att få till stånd en nationell läkemedelslista och införa generisk ordination efterlyser förbundet en tydlig skyldighet för vårdgivarna att tillhandahålla bättre IT-stöd:

»Om dagens IT-stöd inte kraftigt förbättras kommer Socialstyrelsens utökade krav på dokumentation ytterligare att öka sjukvårdspersonalens administrativa börda, utan att uppnå varken förbättrad patientsäkerhet eller effektivitet i läkemedelsbehandlingen«.

Socialstyrelsens bedömning är tvärtom att de utökade dokumentationskraven inte ger en ökad administrativ belastning för läkarna. Läkarförbundet anser att Socialstyrelsens kostnadsberäkningar är gravt underskattade och lyfter i sitt remissvar fram att digitalisering inte per automatik innebär att dokumentationen blir enklare och tar mindre tid.

Läkarförbundet tycker också att vårdgivarna ska få ett utpekat ansvar att skapa förutsättningar för uppföljning av patienternas läkemedelsbehandling.

»Stora brister i läkarkontinuiteten, resursbrist och brist på mottagningstider är faktorer som påverkar möjligheterna till uppföljning. Även brist på information om patientens ordinerade läkemedel från annan vårdgivare eller vårdenhet är en omständighet som gör uppföljning problematisk«, står det i remissvaret.

Förbundet välkomnar att Socialstyrelsen öppnar upp för möjligheten att ordinera generiskt, men påpekar att regelverket för förskrivning av läkemedel på recept då behöver ändras så att det blir möjligt att enbart ange läkemedlets aktiva substans på receptet. Det skulle göra kravet på information om utbyte av läkemedel på apotek överflödigt.

Föreskrifterna bör kompletteras med en mer utförlig och konkret beskrivning av läkarnas ansvar för läkemedelsordinationer, enligt Läkarförbundet. Man vill också se att barnspecifika beslutsstöd tillhandahålls till alla förskrivare som behandlar barn. Vidare efterlyses en översyn och samordning av Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter som reglerar ordinationer och receptförskrivning.