Bakgrunden är att en forskningsansvarig läkare 2014 visat runt en reporter och en fotograf från Sydsvenskan på en mammografiverksamhet.

Syftet med besöket var enligt läkaren att upplysa allmänheten och sprida kunskap om resultaten i en forskningsstudie gällande en ny mammografimetod i Region Skåne.

Läkaren ska ha upplyst reportageteamet om att forskningsverksamheten bedrevs i en miljö där det fanns sekretessbelagt material och att fotografering endast fick ske på särskilt anvisade platser.

Trots det tog fotografen en bild där en datorskärm med en icke avidentifierad mammografibild från studien syntes. Av bilden framgick patientens namn och personnummer, och den publicerades senare i Sydsvenskan.

Enligt Justitiekanslern, JK, har den forskningsansvariga läkaren varit skyldig att hemlighålla dessa uppgifter, och eftersom läkaren inte sett till att bilden på skärmen var avidentifierad möjliggjorde hon för fotografen att ta del av uppgifterna.

Enligt Justitiekanslerns beslut har läkaren förvisso röjt sekretessen för den aktuella deltagaren i forskningsstudien, men JK menar samtidigt att läkaren inte gjort detta uppsåtligen. Läkarens oaktsamhet bedöms som ringa och är inte av det slag som kan leda till något straffrättsligt ansvar. Därför bedömer JK att förundersökningen ska läggas ner.

Ta del av hela Justitiekanslerns beslut här.

Brott mot tystnadsplikt 

Brottsbalken 20 kap 3 §: »Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar. Lag (1980:102).«