Karl-Henrik Grinnemo, en av de fyra visselblåsarna i Macchiarini-fallet, anmäldes 2014 för misstänkt forskningsfusk av en forskare som beskrivits som Paolo Macchiarinis »högra hand«. Anklagelserna gällde bland annat olovlig användning av data från Macchiarinis forskargrupp.

Karolinska institutets dåvarande etikråd kom fram till att Karl-Henrik Grinnemos agerande utgjort en allvarlig avvikelse från god forskningssed. I ett beslut förra året anslöt sig även Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten till etikrådets ståndpunkt.

Nu sågas etikrådets bedömning av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning, som anser att anklagelserna mot Karl-Henrik Grinnemo varit ogrundade.

Även om expertgruppen medger att Karl-Henrik Grinnemo agerat på ett tveksamt sätt, så har det snarare handlat om en kultur och ett systemfel i den forskargrupp där han ingick och att han därmed inte ensam kan lastas för bristerna. Enligt expertgruppen får det anses bevisat att Karl-Henrik Grinnemo haft rätt att använda de data som anklagelserna gäller.

Expertgruppen ställer sig frågan om anmälan om misstänkt forskningsfusk mot Karl-Henrik Grinnemo bottnar i en konflikt mellan olika forskare. En sådan konflikt borde enligt expertgruppen ha tagits om hand på annat sätt än i Karolinska institutets etikråd.

Vidare anser expertgruppen att det är särskilt anmärkningsvärt att den tidigare rektorn Anders Hamsten i uttalanden understrukit och förstärkt etikrådets hållning i ärendet.