Vilka frågor har varit viktigast för läkarna i olika delar av landet under året som gått – och vad står högst på agendan inför 2017? Vi ställde frågan till landets lokalföreningar.

Illustration: Colourbox

Vilka frågor har varit viktigast för läkarna i olika delar av landet under året som gått – och vad står högst på agendan inför 2017? Vi ställde frågan till landets lokalföreningar.

Jämtlands läns läkarförening 

Ordförande Sara Sehlstedt:

1. Regionfrågan var den stora frågan under hösten 2016. Vi har också ägnat oss mycket åt frågan om en ny jour- och beredskapsorganisation i primärvården i Region Jämtland Härjedalen, som tagits fram i samverkan mellan läkarföreningen och regionledningen.

2. Inför 2017 hoppas jag att sjukvårdens framtida struktur och organisation kommer på agendan! Och att man då försöker baka in de problem som vi vill ha lösta: finansieringen, mer resurser till primärvården, bemanningsproblemen etc. Det vill säga de stora, tunga frågorna – de som vi borde diskutera. 

Hallands läkarförening 

Ordförande Katarina von Bothmer Östling:

1. Regionutredningens sammanbrott. Det fanns en stor risk för att Hallands goda vårdkvalitet, samarbetet med arbetsgivaren och tillgängligheten skulle försämras.

2. Framtidsarbetets fortskridande med ett helhetsgrepp för vården, för oplanerad vård och samarbete med kommunerna, förbättrat professionellt teamarbete och stöd runt läkarna samt satsning på närsjukvården.

Gästrike–Hälsinge läkareförening 

Vice ordförande Anders Forsell:

1. Att det nya flextidsavtal vi förhandlat fram förefaller ha förbättrat förutsättningarna för våra medlemmar att reglera sitt flexsaldo på ett bättre sätt, med mindre »innefrusen« flextid som den mest positiva konsekvensen.

2. Bemannings-, kompetensförsörjnings- och beläggningssvårigheter inom regionen, och hur lösningarna kan se ut, framstår som de ojämförligt viktigaste bevaknings- och samverkansområdena såväl under kommande år som i ett längre tidsperspektiv; en syn vi med säkerhet delar med åtskilliga andra län och regioner i riket.

Göteborgs läkarförening 

Ordförande Emma Spak:

1. Något mycket positivt är att Sahlgrenska under 2016 börjat införa ett nytt sätt att planera och följa upp fortbildning, där sjukhuset tagit stort intryck av läkarföreningens synpunkter. Lönesättning av överläkare, att säkerställa välfungerande samverkan, införande av journal via nätet och ny sjukhusdirektör på Sahlgrenska har också varit stora frågor.

2. Läkarnas arbetsmiljö ur ett brett perspektiv. Det händer mycket i Västra Götaland under 2017: regionens satsning på omställningen av vården och upphandling av nytt IT-stöd. Det är viktigt för oss att säkerställa läkarnas arbets- och utbildningsmiljö så att vi får förutsättningarna att göra ett bra jobb! Självklart är avtalsrörelsen 2017 också en stor fråga, som vi delar med hela Läkarförbundet.

Gotlands läkarförening 

Ordförande Regina Göbel:

1. Ett framsteg var att vi enades med övriga fackförbund i en gemensam skrivelse i lokaltidningen med kritik mot ledningens envishet att hålla fast vid en dysfunktionell matrisorganisation.

2. Vi fortsätter att kämpa för en justering av vårdens olämpliga organisationsstruktur. Efter två mycket otillfredsställande lönerevisioner står också nästa års lönerevision högt på agendan. Flera specialiteter på Gotland ligger nuförtiden tydligt under de nationella lönenivåerna – inte bra för en arbetsgivare som har svårt att rekrytera! Andra viktiga frågor är vår fortbildning samt rätten till övertidsersättning.

Blekinge läkarförening 

Ordförande Jonas Andersson:

1. Stora förändringar på Blekingesjukhuset, framför allt vad gäller sjukhusets verksamhet i Karlshamn.

2. Konkurrenskraftiga löner, bättre arbetsmiljö och att medlemmarna erbjuds fortbildning i enlighet med lokalföreningens kompetensutvecklingsavtal.

Medelpads läkarförening 

Ordförande Jonas Wallvik: 

1. Att det inte egentligen hänt något. Frågan om förändringar i verksamheten vid Sollefteå sjukhus har dominerat politiken och blockerar den. Ovissheten om framtiden påverkar arbetsmiljön. Oförändrade problem med överbeläggningar, sjuksköters­kebrist och stora vakanser i primärvården.

2. Överbeläggningarna och avgränsning av primärvårdens uppdrag.

Nordvästra Skånes läkar­förening 

Ordförande Marie Wedin:

1. Att vi efter förhandlingsframställan och »påtryckningar« under ett år fick förvaltningschefen i Skånevård Sund att fullständigt återta sitt påbud om att alla nyanställda läkare med mer än 44 500 i månadslön inte skulle ha rätt till övertid i enlighet med allmänna bestämmelser.

2. Mer resurser till primärvården. Bevaka patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor i samband med Helsingborgs lasaretts ombyggnad.

Kronobergs läns läkarförening 

Ordförande Johan Danielsson:

1. Vi har haft stora problem med våra IT-system som orsakat sänkt tillgänglighet för våra patienter och en kraftigt försämrad arbetsmiljö. Vi har och har haft stora problem efter uppdateringen av vårt journaldatasystem Cambio Cosmic, med mycket extra arbete för läkare och sänkt produktion som följd. Under hösten har det patientadminist­rativa röntgensystemet bytts ut, systemet havererade med en gång. Stora problem för många medarbetare med långa köer till undersökningar och påtagligt försämrad arbetsmiljö.

2. Förbättrad bemanning i bristspecialiteter, framför allt i primärvården där det saknas många distriktsläkare. Arbetsmiljön behöver förbättras på ett flertal arbetsplatser.

Östra Skånes läkarförening

Ordförande Monica Prieto Arnfel:

1. Arbetsgivaren beslutade om hyrläkarstopp. Det sätter press på arbetsmiljön och bekymrar oss eftersom man från arbetsgivarens sida rutinmässigt skriver bort rätten till övertidsersättning. Operationskläder av polypropylen har tidigare varit på prov; nu har dessa permanentats och de utgör ett stort arbetsmiljöproblem för många. De är för täta och varma, ger utslag, klåda, svamp, onormalt stora svettningar med mera.

2. Övertidsfrågan och att få fler läkare som chefer. Även att fortsätta bestrida operationskläderna.

Mellersta Skånes läkareförening 

Ordförande Erik Dahlman:

1. I oktober enades Läkarförbundet Skåne och Skånevård Sund om att arbetsgivaren ska sluta skriva bort ekonomisk övertidsersättning för nyanställda med mer än 44 500 i månadslön. Från 1 november skrivs även nya anställningsavtal med de läkare som tidigare haft meningen »Rätt till övertidsersättning enligt AB föreligger ej« i sina avtal. Det gäller över 100 överläkare och specialister inom psykiatri, somatik och primärvård.

2. Arbetstidsfrågan, där Mellersta Skånes läkareförening dels vill utveckla jouravtalet, så att läkare ska ha fortsatt inflytande över sina arbetstider och jourbördan fördelas rättvist bland kollegorna (i stället för schemaläggning), dels att de läkare som arbetar övertid naturligtvis ska få betalt för det enligt gällande kollektivavtal.

Kalmar läns läkarförening 

Ordförande Moa Bodlund Odensten:

1. De lokala/regionala processerna kring centralisering av vissa diagnoser och behandlingar, som till exempel cancerkirurgin, vilket påverkar kompetensen samt uppdragen på framför allt de mindre sjukhusen.

2. Årets kommande löneprocess samt diskussion om ersättning för beredskap, liksom vårdplatssituationen där framför allt sjuksköterskebrist och ökade kostnader för bemanningsbolag är viktiga frågor. IT-systemen som arbetsmiljöproblem och orsak till stress.

Norrbottens läkarförening 

Ordförande Robert Svartholm:

1. Det viktigaste som hänt är landstingets sparprogram, som hittills misslyckats, men ändå skapat turbulens och oro. Vi har jobbat hårt med primärvårdens sviktande bemanning och dåliga rekryteringsläge.

2. Löneförhandlingen är förstås central under 2017. Arbetet med att rekrytera till primärvården fortsätter. Landstinget försöker lösa detta problem med akutläkare på akutmottagningarna, men sjukhusens roll begränsas av platsbrist och operationsköer.

Skaraborgs läkarförening

Styrelseledamot Lars Olén:

1. Det är sedvanliga fackliga ärenden. Revisionsförhandling, ett stort enskilt ärende, en tvist om övertid, ordförande­­r­ekrytering, intern utbildning, avvecklings­löner för chefer och så vidare.

2. Många av ovanstående frågor fortsätter. Vi ser med spänning fram emot det nya avtalet och vad det kan få för konsekvenser i Skaraborg. Vi är ju bekymrade för det låga löneläget för läkare i Västra Götalands alla fyra läkarföreningar. Detta rimmar illa med arbetsgivarens ambition att vara den bästa offentliga arbetsgivaren.

Stockholms läkarförening 

Ordförande Johan Styrud:

1. 2016 har varit ett hemskt år ur Stockholmsläkarnas synpunkt. Omvandlingen av Stockholms sjukvårdsstruktur. Enormt dåligt utfall i lönevarvet och nu sist uppsägning av alla lokala jouravtal. Sedan vill landstinget schemalägga oss för bättre kontinuitet och teamarbete. Allt är ett slag i ansiktet.

2. Det nya avtalet, som ska garantera att vi inte halkar efter mera utan kanske får igen lite av det vi har tappat.

Sörmlands läkarförening 

Ordförande Marie Engman:

1. Beslutet att avskaffa vårdplatsenheterna i Eskilstuna och Nyköping och gå över till klinikbundna vårdplatser.

2. Vårdplatssituationen relaterad till sjuksköterskeflykten.

Upplands allmänna läkarförening 

Ordförande Torbjörn Karlsson:

1. Vår viktigaste fråga har varit vårdplatsbristen. Det gäller en rad olika specialiteter och drabbar först och främst våra patienter, men medför också påfrestningar på arbetsmiljön för medarbetarna. En sköterskeflykt från kritiskt viktiga verksamheter av intensivvårdskaraktär får återverkningar för lång tid – för både läkare, sjuksköterskor och patientflöden.

2. För 2017 ser vi att problemen med vårdplatser kommer att bestå. Vi upplever inte att landstingen lyckas skapa en arbetsmiljö som attraherar och behåller medarbetare. Vi hoppas på ett bättre klimat och en mer samarbetande arbetsgivare som värdesätter den kompetens som finns bland medarbetarna.

Värmlands läkarförening 

Ordförande Marina Tuutma:

1. Omorganisation och införandeprocessen av Journal via nätet.

2. Läkarnas arbetsmiljö och löneöversynen.

Jönköpings läns läkarförening 

Ordförande Bengt Hultberg:

1. Riktlinjer för ersättning vid resor i tjänsten. De senaste två åren har Region Jönköpings län gjort stora organisatoriska förändringar, vilket bland annat innebär att ST-läkare i betydligt större utsträckning än tidigare behöver tjänstgöra på regionens samtliga tre akutsjukhus som del i utbildningen. Arbetsgivaren har initialt hävdat att tjänstestället då ändras och att resa till annat sjukhus ska ske utanför arbetstid med egen bil utan ersättning, men har nu gått oss till mötes så att ST-läkare kan resa på arbetstid med regionens tjänstebilar.

2. Att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron för stress och utmattningssyndrom för läkare.

Nordvästra Götalands  läkarförening 

Ordförande Sarah Jevrém:

1. De viktigaste frågorna under 2016 var arbetsmiljö och patientsäkerhet. Tvärfackligt gjorde vi en 6:6a-anmälan på Område medicin som gav resultat i form av vite vid överbeläggningar. Långtidsresultatet av beslutet är för tidigt att uttala sig om. 

2. Inför 2017 laddar vi för att arbeta mer aktivt med arbetsmiljö och arbetstider, inklusive rätt till övertidsersättning.

Ångermanlands läkarförening 

Ordförande Bo-Göran Widman:

1. Omstrukturering och flytt av verksamheter inom landstinget. Hittills har förlossningen och den akuta ortopedin vid sjukhuset i Sollefteå flyttats till Örnsköldsvik, och samtliga gynoperationer till Sundsvall. I vår kommer ytterligare beslut om olika flyttar att fattas.

2. Arbetsmiljöfrågan samt invånarnas rätt till en trygg och säker sjukvård i den omstruktureringsprocess som vi är inne i.

Östergötlands läkarförening 

Ordförande Carin Larnert Hansson:

1. Att AT-läkarna äntligen fick rätt till övertid på lika villkor över hela Region Östergötland.

2. Läkarnas arbetsmiljö, inför stundande hyrläkarstopp. Under rådande brist på specialister på flera olika håll är det viktigt att ändå få till en patientsäker vård.

Västerbottens läns läkare­förening 

Ordförande Cecilia Nordenson:

1. Vårt arbete har fokuserat mycket på regionfrågan, som ju just nu har lagts i malpåse. Det är viktigt att vi utvecklar samarbetet mellan lokalföreningarna i norra regionen. Det har också fattats beslut om att inrätta nya länskliniker, något som vi från fackligt håll varit mycket kritiska till.

2. Att fundera över hur vi från fackligt håll ska kunna bevaka våra medlemmars intressen i ovan nämnda process kommer att vara en stor utmaning för 2017. Vi ser stora risker vad gäller kompetensförsörjning, arbetsmiljö och utbildning. Även lönebildningen kan komma att påverkas. Saker som vårdplatssituationen, kompetensutveckling/försörjning, ST-utbildning etc är ständigt pågående och sannolikt ganska lika över landet.

Örebro läns läkarförening 

Ordförande Paula Wallmon:

1. Omorganisationen av kliniker, samverkansgrupper och representation av fackliga förtroendevalda.

2. Läkarbemanningen inom primärvård och psykiatri samt bristen på vårdplatser, vilket innebär stora arbetsmiljöproblem för läkare.

Västmanlands läkarförening 

Ordförande Mats Stenberg:

1. Lönerörelsen. Landstinget har visat vad ett sifferlöst avtal kan innebära – det vill säga en av arbetsgivaren ensidigt satt nivå, som inte föregåtts av diskussion. Möjligen på basen av kortsiktiga sparambitioner som inom några år riskerar att bli kostnadsdrivande i stället. Man kan titta i backspegeln och se hur snabbt sjuksköters­kebristen uppstod.

2. Att bidra till att våra politiker och tjänstemän inte bara förstår utan också tillämpar verklig samverkan, det vill säga gemensamt diskuterar problem och förslag till lösningar med fack och profession. Det skulle ge resultat i form av bättre och effektivare vård, bättre arbetsmiljö och att landsting och regioner blir attraktivare som arbetsgivare.

Älvsborgs södra läkarförening

Ordförande Peter Geiger:

1. Vi har jobbat intensivt med frågor kring primärvården, där vi bland annat haft en del problem med övertid. En annan viktig förändring var att vi fick en ny sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus, vilket varit krävande och lett till en del oro.

2. Vi kommer att ha stort fokus på arbetsmiljö och försöka få verksamhetsledningarna att ta mer hänsyn till läkarfrågor. Vi kommer bland annat att fokusera på arbetstidsfrågor och försöka få till nya »kort varsel«-avtal som är anpassade efter behov och möjligheter.

Dalarnas läkarförening

Styrelseledamot Kristina Jennische:

1+2. Vårt allt annat överskuggande problem är vårdplatsbristen: neddragna platser och tillfälligt stängda avdelningar. Detta påverkar allt i hela kedjan, från akutmottagningen till operation och uppföljningsmöjligheter, vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön och förstås också patientsäkerheten.

Fotnot: Malmö läkareförening har inte svarat på enkäten.


Läs också:

Arbetstider och rätt till övertid i fokus för 2017