Syftet är att komma till rätta med problemet att patienter ligger kvar på sjukhusen i onödan – i dag upptas cirka fem procent av vårdplatserna av patienter som inte borde vara där – eftersom öppenvården inte tar emot dem.

– Genom att öppenvården i både kommuner och landsting får såväl möjlighet som krav på sig att börja planera tidigt kan patienter med stora vårdbehov slippa att ligga kvar på sjukhus i onödan och få en bättre vård och omsorg. Det är bra för den enskilde, men också för att fler patienter ska kunna få vård på våra sjukhus och väntetiderna kortas, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande i samband med att regeringen presenterade den nya lagrådsremissen.

Den bygger på Göran Stiernstedts betänkande »Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård«. Och precis som Stiernstedt föreslog, vill regeringen att den nya lagen ska ersätta den nuvarande betalningsansvarslagen. Det innebär bland annat att kommunerna kommer att få betala för utskrivningsklara patienter som de inte lyckas ta emot, tidigare än i dag.

I den nuvarande lagen träder betalningsansvaret in efter fem vardagar. I den nya lagen gäller tre dagar efter att behandlande läkare meddelat berörda enheter att patienten är utskrivningsklar – och då räknas även helgdagar in. Detta är även något som Läkarförbundet förespråkat.

I den nya lagen ställs också krav på att kommunernas vård och omsorgsenheter samt landstingens öppenvård får tidiga inskrivningsmeddelanden med planerade utskrivningsdatum från slutenvården när en patient bedöms behöva insatser efter sjukhusvistelsen.

Lagen föreslås träda i kraft januari 2018. Men för patienter som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård, föreslår man den börjar gälla ett år senare. 

Läs mer:

Så ska problemen med utskrivningsklara patienter lösas
Klar patient sällan kvar på sjukhus i Kronoberg.