Läsåret 2015/16 var det 1 639 nybörjare på läkarprogrammet – en ökning med 1,5 procent från föregående läsår. Preliminära uppgifter från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tyder på en fortsatt ökning med runt 5 procent läsåret 2016/17.

Antalet inresande nybörjare på läkarprogrammet har ökat under de senaste läsåren, till stor del beroende på fler inresande studenter från Finland. Läsåret 2015/16 ökade antalet från 70 till 110, motsvarande nästan 7 procent av samtliga nybörjare på läkarprogrammet.

Antalet kvinnor ökade med knappt 5 procent läsåret 2015/16 samtidigt som antalet män minskade med knappt 3 procent. Andelen kvinnor steg i samband med detta till 57 procent medan andelen män minskade till 43 procent.

Även bland doktoranderna i medicin och hälsovetenskap är kvinnorna i majoritet – 58 procent. Det visar UKÄ:s rapport »Doktorandspegeln – en enkät om doktorandernas studiesituation« som bland annat jämför olika ämnesområden.

Doktorander i medicin och hälsovetenskap utmärker sig på flera sätt. De är minst stressade, minst oroliga för att bli arbetslösa, mest nöjda med sin forskarutbildning, mest missnöjda med sin försörjningsform och lägger mest tid på att söka forskningsmedel.

90 procent av doktoranderna i medicin och hälsovetenskap anser att utbildningen är bra eller mycket bra, jämfört med snittet på 86 procent.

Område medicin och hälsovetenskap har flest skuggdoktorander. 55 procent deltar innan de är formellt antagna på forskarutbildningen, varav 14 procent har deltagit 12 månader eller mer innan de antogs. Medicinområdet har också minst andel doktorander som upplever att föräldraledighet i hög eller mycket hög grad är accepterat, endast 55 procent.

Bortsett från humaniora har område medicin och hälsovetenskap lägst andel utländska doktorander, 21 procent. Det kan jämföras med 51 procent inom naturvetenskap.

28 procent av doktoranderna i medicin och hälsovetenskap uppger att deras forskningsresultat använts utan att de angetts som författare eller upphovsman, jämfört med snittet på 25 procent.

Läs UKÄ:s statistiska analys om nybörjare i högskolan 2015/16 här.

Läs UKÄ:s rapport »Doktorandspegeln« här.