Läkemedelsverket ska enligt regleringsbrevet »bistå Regeringskansliet i arbetet med en ökad miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt«. Ett särskilt fokus ska läggas vid att få med miljöaspekter i regelverket kring god tillverkningssed på EU-nivå.

– Vi behöver få bättre möjligheter att ställa miljökrav vid godkännande och subvention av läkemedel. Det spelar stor roll exempelvis för att få bukt med antibiotikaresistens i anslutning till anläggningar där antibiotika tillverkas, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Läkemedelsverket ska även – tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – ta fram kunskapsunderlag om biosimilarer och hur de bäst kan användas. Underlaget ska innehålla information om biosimilarernas effekt, säkerhet och kliniska användning. Om det går ska de även jämföras med motsvarande originalläkemedel.

Flera andra myndigheter inom hälso- och sjukvården har också fått nya uppdrag. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska exempelvis kartlägga kunskapsluckor när det gäller psykisk ohälsa kopplat till insatser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och sjukskrivning. 

E-hälsomyndigheten har fått i uppgift att börja förbereda inför den nationella läkemedelslistan