Euro Heart Index publiceras i dag av Health Consumer Powerhouse (HCP). Frankrike är det land som har bäst hjärtsjukvård enligt jämförelsen, tätt följt av Norge och Sverige. Cypern, Bulgarien och Litauen ligger i botten.

Pengar spelar roll för vårdens kvalitet.

– Välbärgade länder lägger in patienter på vagare indikationer och har råd med mer och snabbare ingrepp, såsom PCI (kranskärlsintervention), säger HCP:s styrelseordförande Arne Björnberg.

Rapporten visar att vården av hjärtsjuka förbättras i så gott som hela Europa.

– Det beror på att processflödena blir allt snabbare och att användningen av PCI och trombolys ökar, säger Arne Björnberg.

Tillgången till basala hjärtläkemedel varierar dock stort i Europa. Mer likvärdig tillgång till läkemedel skulle rädda tusentals liv varje år, enligt HCP.

– Det märkliga i vår rapport är att statinanvändningen per capita i de olika länderna är jämnare när man mäter ojusterat för prevalens. Det gör att man får intrycket att europeiska kardiologer har någon sorts standarduppfattning om vilken andel av folket som bör stå på statiner, säger Arne Björnberg.

Sverige har mycket bra siffror för överlevnad i akut hjärtinfarkt. Däremot är väntetiderna i hjärtsjukvården bland de längsta i Europa.

– Där utgör vi bottenträsket tillsammans med Irland, Storbritannien och Polen. Rent generellt är Sveriges medicinska resultat mycket bra för de patienter som överlever väntetiderna, trots att vi använder billiga hjärtläkemedel i för liten utsträckning, säger Arne Björnberg.

Sveriges goda resultat i europeiska jämförelser kan delvis förklaras av vår tradition av kvalitetsregister i hälso- och sjukvården och därmed stor tillgång till data.

Euro Heart Index rankar hjärtsjukvården i 30 länder med avseende på förebyggande insatser, behandlingsprocedurer, tillgång till vård och vårdresultat. Indexet baseras på offentlig statistik och egen forskning. Framställningen av Euro Heart Index 2016 har erhållit ett ovillkorat anslag från Amgen Europe GmbH.

Hela rapporten finns att ladda ner här