Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Västra Götalandsregionen.

Problemet är ett högt inflöde av patienter, samtidigt som bristen på vårdplatser gör att de inläggningsklara patienterna blir kvar länge på akutmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. »Alla berörda yrkeskategorier känner otillräcklighet, frustration och ökad arbetsbelastning.« Det skriver Saco, Kommunal, Vision och Vårdförbundet i en gemensam 6:6a-anmälan.

– När man kommer till akuten är det väldigt ofta många patienter – det kan vara ett tjugotal – som ligger kvar där eftersom de inte kan komma in på sjukhuset, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson och fortsätter:

– Läkarna har ansvaret för att tala om vilka som ska in och vilka som ska ut. Det blir en fruktansvärd press att avgöra vilka som ska passera nålsögat.

Christina Sjöberg, som är ordförande för Saco–Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar att det har varit arbetsmiljöronder minst varenda vecka på grund av den höga arbetsbelastningen. 

Miljön på akutmottagningen är rörig och trång att arbeta i och personalen hinner inte med det de ska, vilket leder till att hot- och våldssituationer uppstår. Patientsäkerheten upplevs som »kraftigt hotad« och beskrivs i anmälan leda till en stor etisk press hos personalen.

Enligt skyddsombuden hinner personalen till exempel inte övervaka kritiskt sjuka patienter, utföra/utvärdera ordinationer i tid, kontrollera provsvar, göra tillsyn av patienter eller hjälpa dem med omvårdnadsbehov.

Anmälarna kräver flera åtgärder:

  • Arbetsgivaren ska se till att patienter som är inläggningsklara omgående kommer till respektive avdelning och inte ligger kvar på akuten 1–2 dygn.
  • Arbetsgivaren ska ge personalen förutsättningar att hinna med sina arbetsuppgifter och kunna genomföra dem på ett säkert sätt.
  • Arbetsgivaren ska bestämma ett maxantal patienter som får vistas på akuten, samt se över platssituationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • Arbetsgivaren ska definiera hur många inläggningsklara patienter som får vårdas på akuten.
  • Arbetsgivaren ska utforma en enkel och tydlig rutin för omdirigering av ambulanser och hänvisning av patienter till andra akutmottagningar, som vid tillfället inte är lika hårt belastade.

– Jag tar anmälan på stort allvar och har tät kontakt med förbunden och tillförordnad verksamhetschef, säger Göran Matejka som är områdeschef för område 6 på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt biträdande sjukhusdirektör.

Han håller till viss del med om bilden som huvudskyddsombuden ger.

– I perioder är det en utmanande situation. Göteborg är en tillväxtregion och vi har ibland en stor tillströmning av patienter. Och det förekommer tyvärr att patienter blir kvar för länge på akuten, trots att vi arbetar aktivt med detta. 

Att patientsäkerheten är kraftigt hotad håller han däremot inte med om.

– Vi har ledningssystem för att övervaka patientsäkerheten, och vi följer fortlöpande bland annat avvikelserapporter och får rapporter från chefer. Min bedömning är att Sahlgrenska sjukhuset har en god patientsäkerhet. 

Arbetsgivaren har svarat skyddsombuden skriftligt och muntligt, och skriver bland annat att man arbetar med en rutin som ska förtydliga för mottagande avdelning att de ska ta emot sina inläggningsklara patienter inom en halvtimme. För att prioritera i den stundom höga belastningen på akuten, har man anställt fler chefer. Arbetsgivaren skriver att man är medveten om att antalet öppna vårdplatser inte alltid är tillräckligt för att täcka behoven och att man arbetar med att få kommunerna att ta emot utskrivningsklara patienter snabbare samt överföra verksamhet till öppenvården. Fler vårdplatser kommer även att öppnas under det första kvartalet 2017.

När det gäller införandet av ett tak för antalet patienter på akutmottagningen tror arbetsgivaren inte att det är möjligt juridiskt, men man har inte hunnit utreda om det går. 

– Jag har förståelse för tankegången. Men vi har inget svar på det nu, säger Göran Matejka.

Skyddsombuden för de fyra fackförbunden på Sahlgrenska universitetssjukhuset har gjort flera gemensamma 6:6a-anmälningar de senaste åren. 2015 anmäldes den pressade situationen på den ständigt överbelagda neonatala intensivvårdsavdelningen vid Östra sjukhuset. Arbetsmiljöverket beslutade om ett vitesföreläggande på 200 000 kronor.

Samma år gjordes en tvärfacklig anmälan angående medicinavdelning 132. Det ledde till att både Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg skickade inspektörer till universitetssjukhuset. I slutet av 2015 beslutade Arbetsmiljöverket om ett vitesförläggande på 75 000 kronor, och ställde krav på sjukhuset att förbättra bemanningen på medicinavdelningen.