År 2014 drabbades 27 600 personer av akut hjärtinfarkt. Socialstyrelsens preliminära siffror för 2015 visar att motsvarande siffra för 2015 var 26 600 personer. Siffrorna kan dock komma att justeras något eftersom de inte omfattar vårdtillfällen som påbörjades 2015 men avslutades 2016.

Incidensen av akut hjärtinfarkt har minskat sedan 1987, bortsett från en topp år 2001 då diagnoskriterierna för akut hjärtinfarkt fick en bredare definition. I och med ändringen omfattas sedan dess även en del personer som tidigare skulle ha diagnostiserats med någon typ av angina. Även letaliteten har minskat sedan 1987. 25 procent av hjärtinfarkterna som inträffade 2015 ledde till döden inom 28 dagar. Motsvarande siffra för 2014 var 26 procent, och 1987 dog närmare hälften av de drabbade inom 28 dagar.

Risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt är fortfarande nästan dubbelt så stor som för kvinnor om man tar hänsyn till ålder. Skillnaden mellan könen har dock minskat över tid, både i absoluta tal och procentuellt.

Incidensen och mortaliteten är dessutom högre hos lågutbildade än hos högutbildade personer i åldern 45–74 år och minskar för varje grad av utbildningsnivå.

Endast fyra procent av de personer som drabbades av akut hjärtinfarkt under 2015 var yngre än 50 år. Risken att insjukna ökar snabbt med åldern, men de senaste 15 åren har incidensen minskat kraftigt i alla åldersgrupper. Minskningen har varit som störst, motsvarande cirka 50 procent, i åldersgrupperna 75–79 år och 80–84 år.