Bakgrunden är att den danska motsvarigheten till Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, återkallat läkarens danska legitimation. Tidigare i år återkallade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, även läkarens svenska legitimation eftersom den grundas på den danska.

Det beslutet upphävdes dock i förvaltningsrätten och ärendet återförvisades till HSAN. Det berodde på att den paragraf som säger att legitimationen automatiskt ska återkallas även i Sverige upphävdes i april i år.

I det återförvisade ärendet har nu IVO yttrat sig. Där tar de upp ett antal omständigheter och händelser som gör att de bedömer att läkarens svenska legitimation ska återkallas. Bland annat en händelse där läkaren inte reagerade på de allvarliga komplikationer som uppstod efter att han punkterat en dansk patients lunga vid en injektionsbehandling.

IVO anser att bristerna i handläggningen av patienten i fråga var av så allvarlig karaktär att läkaren är att betrakta som grovt oskicklig och att legitimationen ska återkallas.

IVO tar i sitt yttrande även upp att läkaren utan stöd i vetenskap eller beprövad erfarenhet gett behandling för olika smärttillstånd med analmassage. För detta har läkaren tidigare blivit kritiserad och varnad ett flertal gånger.

Dessutom framför IVO att läkaren haft ett gränsöverskridande beteende, vilket enligt IVO styrker uppfattningen att läkaren är uppenbart olämplig. Bland annat har läkaren tidigare fått en varning av HSAN för att han kört en patient med missbruksproblem från Sverige till Norge efter att de svenska behandlingsmetoder som patienten provat visat sig mer eller mindre verkningslösa.

Dessutom ska läkaren enligt ett beslut från Helsetilsynet, norska motsvarigheten till Socialstyrelsen, ha etablerat en privat relation med två psykiatriska patienter som han under en tid lät bo i hans hem i Norge.

IVO:s utredning tyder inte på att läkaren för närvarande är verksam i Sverige. Trots det anser IVO att läkarens historik tillsammans med uppgifterna i Sundhedsstyrelsens senaste beslut är så allvarliga att läkarlegitimationen bör återkallas för att säkerställa patientsäkerheten i Sverige framöver.

Tidigare artiklar:

Kritiserad läkare kan få tillbaka svensk legitimation

Masserande läkare mister leg