Som Läkartidningen tidigare berättat presenterade regeringen i förra veckan ett förslag till ny organisation för etikprövning av forskning. Den huvudsakliga förändringen är att de sex regionala etikprövningsnämnderna, som är separata myndigheter, slopas. De ersätts i stället av en samlad myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Den nya myndigheten ska dock ha avdelningar på samma platser där det i dag finns regionala nämnder.

Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, Smer, och ledamot i Centrala etikprövningsnämnden, ställer sig positiv till förslaget om en samlad etikprövningsmyndighet.

– Det tror jag är bra därför att en huvudkritik mot de nuvarande nämnderna är att det kan bli variation i bedömningarna från etikprövningsnämnd till etikprövningsnämnd. Det här är ju ett sätt att komma åt det problemet, att göra det gemensamt och att kunna kalibrera bedömningarna lättare, säger han.

Tror du att det kommer bli mindre variation i bedömningarna?

– Det får man ju se. Jag tänker på Inspektionen för vård och omsorg som har sex stycken tillsynsenheter som också är regionala. Det finns ändå kritik mot att de har lite olika bedömningar i sin tillsyn. Det är ingen garanti, men det finns helt andra förutsättningar att samordna i alla fall.

Trots ökade möjligheter att få till enhetliga bedömningar hade Kjell Asplund gärna sett ytterligare förändringar vad gäller tillsynen, som i många fall överförs från Centrala etikprövningsnämnden till andra myndigheter i dag.

– Jag är besviken på en punkt och det är tillsynen enligt etikprövningslagen. Där finns en bestämmelse att Centrala etikprövningsnämnden ska utöva tillsyn i den mån det inte faller under någon annan tillsynsmyndighet. Den tolkningen som har gjorts av lagen, som bygger på förarbeten i etikprövningslagen, är att i nästan alla fall när det är personuppgifter inblandade så faller det på någon annan myndighet. Det gör tillsynen väldigt tandlös, säger Kjell Asplund.

– Ofta är det Datainspektionen som utövar tillsyn eftersom det är personuppgifter, men de har ingen kompetens att bedöma forskning. Där hade jag gärna sett att det blivit en ändring som hade skärpt möjligheterna att ha en effektiv tillsyn.

Läs mer:

Regeringen vill skapa en samlad etikprövningsmyndighet