Snart ett år har gått sedan Sveriges Television sände den uppmärksammade dokumentärserien »Experimenten«, vilken ledde till att skandalerna kring kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet i och utanför Sverige rullades upp i hela sin omfattning. 

Med anledning av detta publicerar såväl Dagens Nyheter som Dagens Medicin intervjuer med forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) i dag. I båda intervjuerna talar ministern om vikten av att återskapa förtroendet för forskningen:

– Vi måste ha väldigt starkt förtroende för forskningen, inte minst den medicinska forskningen, eftersom det behövs patienter som deltar i kliniska studier och innovativa behandlingsmetoder. Då måste patienterna kunna känna sig trygga med att regelverket är heltäckande och följs. Förtroende kan raseras väldigt snabbt och tar lång tid att bygga upp, säger hon till Dagens Nyheter.

Som ett led i det arbetet pågår en utredning av hur ärenden gällande oredlighet i forskning ska hanteras framöver. Utredningen ska presenteras senast den 28 februari, och även om Helene Hellmark Knutsson inte vill föregripa den är hon inte främmande för att en statlig myndighet tar över ansvaret från universiteten själva.

– Det är väl värt att pröva. Och det har funnits en önskan från universitet och högskolor att titta över det här. Det är ett stort ansvar att utreda sig själv, säger hon till Dagens Medicin, och påpekar att det förfarandet är ovanligt internationellt sett.

Regeringen har också ett förslag om att samla de regionala etikprövningsnämnderna i en central myndighet ute på remiss. Tanken är att det ska leda till en mera enhetlig tillämpning av regelverket – även om myndigheten enligt förslaget ska vara indelad i sex verksamhetsregioner på samma platser som i dag, samt att dessa självständigt ska besluta i sina ärenden.

Centraliseringsplanerna till trots framhåller Helene Hellmark Knutsson i båda intervjuerna att det inte är statens och politikernas roll att detaljstyra forskningen. Det är vetenskapssamhällets uppgift, poängterar hon.

– Jag tror också att man ska akta sig för att tro att det finns några genvägar till snabba forskningsresultat, säger hon till Dagens Nyheter.

Läs också:

Regeringen vill skapa en samlad etikprövningsmyndighet

Efter den ökade arbetsbördan: Expertgruppen för oredlighet i forskning utökas

Utredning om ny hantering av misstänkt forskningsfusk dröjer