Handlingsplanen gäller för åren 2017 till 2019 och är en del av regeringens och SKL:s gemensamma »Vision e-hälsa 2025« där målet är att Sverige ska bli världsledande på e-hälsoområdet.

I den nya styr- och samverkansorganisationen inrättas dels ett politiskt högnivåråd med syfte att följa handlingsplanens utveckling och måluppfyllelse, dels ska en styrgrupp med politisk representation från staten och SKL inrättas med ansvar för att följa handlingsplanens genomförande.

Dessutom bildas ett nationellt råd med beslutsfattare från till exempel näringsliv, akademi och patient- och anhörigorganisationer.

Utöver detta inrättas en beredningsgrupp med tjänstemän från staten, SKL, landsting och kommuner. Syftet med beredningsgruppen är bland annat att identifiera behov och ta initiativ till analyser och utredningar.

– Vi har sedan tidigare sett ett behov av en starkare nationell samordning av e-hälsofrågorna för att skapa effektivitet i arbetet. Med den nya strukturen kan vi undvika dubbelarbete i berörda verksamheter och se till att digitaliseringens möjligheter snabbare slår igenom fullt ut i hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Även Sveriges Kommuner och landsting är nöjda med den nya handlingsplanen.

– Handlingsplanens inriktning har stor betydelse för landets landsting, regioner och kommuner. I och med detta tar vi ett nationellt ansvar för de gemensamma och grundläggande förutsättningar som är nödvändiga för att möjliggöra en verksamhetsnära utveckling i hälso- och sjukvård och socialtjänst, säger Anders Henriksson, SKL:s förste vice ordförande, i ett pressmeddelande.

Förutom strukturen för ny samordning av e-hälsoarbetet ska även ett nationellt forum för nationell standardisering inom e-hälsa inrättas. Forumet ska bland annat koordinera utvecklingsinsatser och identifiera områden där det behövs gemensamma satsningar.

Ta del av den nya handlingsplanen här.