Syftet med regeringens nya lagförslag är att effektivisera klagomålshanteringen för patienterna och samtidigt ge IVO bättre förutsättningar att utöva tillsyn.

– Med en snabbare och mer ändamålsenlig hantering av klagomål samt förutsättningar för IVO att i högre grad prioritera egeninitierad tillsyn kan vi få en vård som är både säkrare och bättre för patienterna, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget ska IVO i framtiden endast utreda klagomålsärenden där en patient i samband med hälso- och sjukvård fått en bestående sjukdom eller skada som lett till väsentligt ökat vårdbehov eller att patienten avlidit.

Klagomål från patienter som är föremål för vissa former av tvångsvård samt händelser i vården som påverkat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning, ska dock också omfattas av IVO:s utredningsskyldighet.

Lagändringarna bygger på Klagomålsutredningens förslag och föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 

Läs också:

Regeringen vill att IVO ska slippa patientklagomål

Nytt klagomålssystem får grönt ljus

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård

Privata vårdaktörer anmäler i mindre utsträckning till IVO