Läkare som är anställda på vikariatsförordnande ska, när de tjänstgör på akutmottagning, ha tillgång till en legitimerad läkare på plats som ansvarar för patienterna. Om de inte har det är det inte förenligt med god och säker vård. Det är innebörden i ett principiellt beslut från IVO från 2015.

Men vid en granskning av samtliga tolv akutmottagningar inom Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen framkom att inte ens hälften av akutmottagningarna klarade kravet fullt ut. Bara fem av tolv, samtliga i Norrbottens län, hade säkerställt detta.

I Norrbottens län granskades endast den somatiska specialistsjukvårdens akutmottagningar. Men kraven på rätt kompetens vid akutmottagningarna gäller även den psykiatriska specialistvården, skriver IVO i sammanställningen av tillsynsresultatet: »Högre kompetens för ökad patientsäkerhet på akutmottagning«.

Tillsynen i de övriga landstingen/regionerna visade att de i varierande grad uppfyller IVO:s krav. Men även om arbete pågår för att höja patientsäkerheten vid flera sjukhus har inte kraven uppfyllts helt i något av de övriga tre länen/regionerna där tillsyn genomförts, enligt tillsynsrapporten.

IVO konstaterar att »vårdgivarna i högre utsträckning måste verka för att akutmottagningar ses som ett gemensamt ansvar för sjukhusens kliniker«.

Bakgrunden är bland annat en händelse i Norrbottens läns landsting då en läkare, anställd med vikariatsförordnande på en akutmottagning, gjorde en felaktig bedömning som fick allvarliga konsekvenser för patienten.

Att det är vanligt att läkare anställda med vikariatsförordnande arbetar självständigt på akutmottagningar framkom vid en IVO-inspektion efter händelsen i Norrbotten, men också i en rapport från Läkarförbundet: »Lönestatistik för medicine studerande som vikarierade som underläkare sommaren 2014«.

Arbete på akutmottagning kräver bred kunskap och erfarenhet för att möta patienter i alla åldrar och med varierande problematik, skriver IVO. Det akuta omhändertagandet kan avgöra den fortsatta behandlingen och rätt diagnostik kan vara en förutsättning för att inte behandlingsbara tillstånd utvecklas till svårare sjukdomstillstånd.

Det är också viktigt att kunna rapportera tillståndet hos akutpatienter på ett korrekt sätt när bakjour eller annan kompetens ska konsulteras, vilket är ett krav på läkare som avslutat sin AT. Läkare som ännu inte påbörjat sin AT kan inte förväntas att ha uppnått de målen, enligt IVO.

IVO:s principiella beslut omfattar inte AT-läkare, men också när AT-läkare arbetar på akutmottagningar ska det finnas en legitimerad läkare som ansvarar för patienterna, även om det finns utrymme att göra individuella bedömningar beroende på AT-läkarens erfarenhet och kompetens.

Läs mer:

IVO: Nej till ensamarbete på akuten för icke färdigutbildade

Vanligt att AT-läkare arbetar ensamma på akuten

Ingen ensam jour för icke-examinerade läkare

Vikariatsförordnande

Läkare som anställs med vikariatsförordnande är inte färdigutbildade. De har ännu inte påbörjat sin allmäntjänstgöring. Om de går på grundutbildningen kan de anställas med vikariatsförordnande efter nionde terminen.