Ungefär åtta procent av alla utbildade sjuksköterskor arbetar med något annat. Men av dem kan sex av tio tänka sig att återvända till vården, visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Men då krävs högre lön, mer kontroll över den egna arbetssituationen och förändringar i arbetsbelastning i förhållande till arbetstiden. Det svarar sjuksköterskorna i en enkätundersökning som SCB gjorde i höstas och som nu har sammanställts.

4 200 svar kom in. För var och en av de tre anledningarna ovan svarade mellan 70 och 80 procent att den helt eller till stor del skulle vara avgörande för att de skulle återvända till vårdyrket.

Samma anledningar ligger också bakom varför sjuksköterskorna en gång beslutade sig för att sluta arbeta inom sjukvården. Omkring 60 procent av dem som svarade på enkäten tyckte att bristen på möjligheter att påverka arbetssituationen till stor del bidragit till att de lämnat vårdyrket. Ungefär hälften tyckte att arbetstiderna och belastningen var viktiga orsaker, och drygt hälften svarade att det var lönen i förhållande till arbetsbördan som helt eller till stor del gjort att de lämnat vårdbanan.

Yngre mer intresserade av att återvända

År 2014 fanns cirka 111 000 personer under 65 år med sjuksköterskeexamen. Ungefär 8 procent arbetade inom andra yrken.

Cirka 65 procent i åldrarna 25-49 år uppgav att de kunde tänka sig att återvända till sjuksköterskeyrket. Motsvarande i åldrarna 50-65 var 50 procent.

45 procent angav att psykiska påfrestningar fått dem att lämna yrket. En lika stor del uppgav att bristande ledarskap var en orsak.

50 procent angav att arbetsbelastning i förhållande till tid bidrog till deras beslut. 40 procent av de som arbetade blandade tider under dygnet uppgav att det helt eller till stor del gjort att de avslutat sin senaste anställning som sjuksköterska. Motsvarande för enbart nattarbetande var 25 procent, och för dagarbetande 5 procent.