Sveriges läkarförbunds nuvarande etiska regler antogs vid fullmäktigemötet 2009. Men nu står förbundet i begrepp att uppdatera reglerna. I förra veckan skickades en remissversion på nya etiska regler ut till förbundets lokalföreningar.

Det nya förslaget innehåller, precis som i dag, 19 regler. En förändring är dock att två regler (två och fem) bakats ihop till en, och att en ny regel tillkommit. Den lyder: »Läkaren ska vid forskning på människor värna deras säkerhet och personliga integritet samt öppet och sanningsenligt redovisa resultat.«.

Initiativet till den nya regeln kommer från Industriläkarföreningen, yrkesföreningen för läkare som är verksamma inom läkemedels- och medicinteknisk industri.

– Det kom upp som en motion från industriläkarna på fullmäktige 2015. De tyckte att det fattades något för läkare som inte arbetade med patienter, något om forskning. Efter en diskussion så kom man fram till att man skulle göra en revisionsrunda och försöka se efter vad som saknas, vad som kan tillföras så att reglerna är aktuella och om något behöver ändras i språket så att de blir mer lättbegripliga. Det är grunden till att vi valde att gå vidare, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Samtliga övriga nuvarande regler finns kvar i det nya förslaget, om än med uppdaterat och förenklat och språk i några fall. Ett exempel är bland annat att formuleringen i den första regeln om att läkare i sin gärning ska följa »människokärlekens och hederns bud« stryks.

– Vi tycker att innebörden varit bra i de befintliga reglerna, och vi vill inte ändra för ändrandets skull. Jag tycker ändå att det är viktigt att regelbundet göra en genomgång och se om reglerna fortfarande är tillräckligt bra och om de behöver uppdateras. Vi hade först en öppen remiss där vi bad alla yrkes-, lokal- och specialitetsföreningar samt Läkaresällskapet och de medicinska fakulteterna att skicka in kommentarer. Då fick vi väldigt mycket kommenterar på språket som vi nu försökt uppdatera något, säger Elin Karlsson.

Slutgiltigt beslut om nya etiska regler tas vid Läkarförbundets fullmäktigemöte den 30–31 maj.

Nuvarande etiska regler
(Se även slf.se)

Föreslagna etiska regler
(remissversion februari 2017)

1. Läkaren ska i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud. 

1. Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.

2. Läkaren ska besinna vikten av att skydda och bevara människoliv och får aldrig medverka i åtgärder som syftar till att påskynda döden. 

2. Läkaren ska besinna vikten av att skydda människoliv och får aldrig vidta åtgärder som syftar till att påskynda döden. Läkaren får inte heller på något sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar.

3. Efter bästa förmåga ska läkaren bistå människor i medicinsk nödsituation, såvida läkaren inte försäkrat sig om att andra är villiga och kompetenta att ge sådant bistånd.

3. Läkaren ska efter bästa förmåga bistå människor i medicinsk nödsituation.

4. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande. 

4. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, sträva efter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, efter bästa förmåga utveckla och förmedla kunskap till gagn för patienter och hälso- och sjukvårdens utveckling samt påtala brister i verksamheten.

5. Läkaren får aldrig på något sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar.

6. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv. 

5. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.  

7. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande. 

6. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.

8. Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande eller inlåta sig i någon annan relation präglad av egennyttigt utnyttjande med en patient som står under läkarens vård. 

7. Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande med en patient eller på annat sätt utnyttja en vårdrelation till en patient i egennyttigt syfte. 

9. Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten meddela råd eller föreskrifter.

8. Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten ge råd eller behandling.

10. Läkaren ska då så är motiverat anlita annan sakkunskap och tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare.

9. Läkaren ska vid behov anlita annan sakkunskap. Läkaren ska även tillmötesgå patientens rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare. 

10. Läkaren ska vid forskning på människor värna deras säkerhet och personliga integritet samt öppet och sanningsenligt redovisa resultat.

11. Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar. 

11. Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ. Läkaren ska om möjligt i behandlingen utgå från samtycke samt respektera patientens vilja att avstå från att få information.

12. Läkaren ska iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens väl. 

12. Läkaren ska iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens väl.

13. Läkaren ska i intyg och utlåtande endast efter noggrant övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell grund och åtskilja detta från annan information, vars sanningshalt ej kan bedömas. 

13. Läkaren ska i utlåtande endast styrka vad som har saklig och professionell grund och åtskilja detta från annan information, vars sanningshalt inte kan bedömas.

14. Läkaren ska, då han/hon handlar på uppdrag av en tredje part, försäkra sig om att patienten har detta förhållande klart för sig. 

14. Läkaren som handlar på uppdrag av tredje part ska försäkra sig om att patienten har detta klart för sig.

15. Läkaren ska bemöta sina kollegor som han/hon vill bli bemött av dem. Utan att träda patientens intressen förnär ska läkaren respektera sina kollegors arbete och så långt det är möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten. 

15. Läkaren ska bemöta sina kollegor respektfullt och så långt möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten.

16. Läkaren ska söka vård om han/hon lider av sjukdom som kan påverka läkarens yrkesutövning. 

16. Läkaren ska söka vård vid sjukdom som kan påverka yrkesutövningen samt vid sådan sjukdom hos kollega stödja kollegan att söka vård.

17. Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser användes i enlighet med dessa etiska regler och på bästa sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till att bereda enskilda patienter eller patientgrupper otillbörlig ekonomisk, prioriteringsmässig eller annan fördel. 

17. Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser används på bästa sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel.

18. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Arvodet ska anpassas efter prestationens art och omfattning. 

18. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Ersättningen ska anpassas efter prestationens art och omfattning.

19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning. 

19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.