Studien är gjord i England och är baserad på patientdata från 230 000 patienter mellan 62 och 82 år. Forskargruppen från The Health Foundation har undersökt sambandet mellan kontiniutet inom primärvården och undvikbara sjukhusbesök.

Resultatet visar att kontinuitet lönar sig. Patienter som träffade samma allmänläkare hamnade inte på sjukhus lika ofta som patienter som träffade olika läkare. Bland patienter som i hög grad träffade samma läkare, var de undvikbara sjukhusbesöken 12 procent färre.

Forskargruppen identifierade ett särskilt starkt samband mellan kontinuitet i form av en fast läkarkontakt inom primärvården och färre sjukhusbesök hos gruppen patienter som nyttjade primärvård flitigt – mer än 18 gånger under en tvåårsperiod.

Det finns tecken på att kontinuiteten minskar inom primärvården i England. Studien visar även på att det finns stora skillnader mellan olika primärvårdsmottagningar i landet. Storleken på mottagningen verkade ha viss betydelse – större mottagningar hade sämre kontinuitet.

Enligt studiens författare skulle pressen på sjukhusen sannolikt minska om fler patienter fick en fast läkarkontakt inom primärvården. Det skulle även troligen leda till nöjdare patienter och allmänläkare.

Genom att träffa samma läkare byggs en tillit upp mellan allmänläkaren och patienten och en känsla av ett gemensamt ansvar som i sin tur leder till en bättre förståelse av sjukdomen och bättre behandling, hävdar forskare från Bristols universitet i en ledare i samma nummer av BMJ. Ett primärvårdssystem som är fragmentiserat leder i stället till att fler patienter söker hjälp på en akutmottagning.