Särskilt inom akutsjukvården och den somatiska specialistsjukvården syns det tydligt att landstingen har svårt att erbjuda en god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Vårdplatserna är få i förhållande till patientflödet och det är brist på personal med rätt kompetens. Det skriver IVO i tillsynsrapporten för 2016.

Ovanstående kan leda till brister i undersökningar och bedömningar, vilket i sin tur kan leda till utebliven eller fördröjd diagnos, skriver IVO.

En av vårdens största utmaningar är bemanning och kompetens, konstaterar IVO. Det borde, skriver myndigheten i rapporten, föranleda reflektion kring hur den befintliga personalen skulle kunna användas på ett mer flexibelt och effektivt sätt. Kompetensbristerna kan leda till att patienterna får felaktigt utförd vård, inte får sina behov korrekt utredda, att de blir felbehandlade, feldiagnostiserade och felmedicinerade, eller utsatta för tvångsåtgärder.

IVO har uppmärksammat bristande samverkan mellan några olika patientgrupper, till exempel patienter med cancerdiagnos och multisjuka äldre. Om inte olika verksamheter samverkar kring patienten och dennes vårdbehov kan det leda till en försämrad upplevelse för den enskilde, sämre kvalitet på vården, ökade kostnader för vården och sämre effektivitet.

Behovet av samverkan kring till exempel multisjuka äldre kommer att öka i framtiden. I sin egentillsyn för 2017 kommer IVO därför att titta närmare på hur samverkan ser ut över hela vård- och omsorgskedjan för multisjuka äldre.

IVO har under 2016 noterat att vården inte ser likadan ut över landet, trots att det nationella målet är att vården ska ges på lika villkor för alla. Geografin är en orsak till ojämlikheten, att verksamheterna ser olika ut och har olika förutsättningar är en annan – men om skillnaderna blir för stora riskerar hela grundtanken att undermineras, skriver IVO.

Vårdgivarna kan bli bättre på att utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten, bland annat genom att involvera tillfälligt anställda i det systematiska förbättringsarbetet. De kan också bli bättre genom att arbeta mer med patientklagomålen. Om klagomålen utreds och analyseras och åtgärder vidtas, bidrar det till en ökad patientsäkerhet och mindre risk för systematiska fel, skriver IVO.

Mycket av det som står i rapporten har funnits med i tidigare årsrapporter, men IVO har också sett positiva förändringar under 2016. 2015 kom IVO med ett principbeslut att underläkare inte får arbeta ensamma på akutmottagningar utan att ha en legitimerad läkare på plats. Vid tillsyn har IVO sett att vårdgivarna har säkerställt att det finns legitimerade läkare på plats på akutmottagningarna och även höjt kunskapen om tvångsåtgärder.

Läs hela IVO:s rapport här.

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2016

Somatisk vård:

 • Överbeläggningar och utlokalisering är en patientsäkerhetsrisk
 • Vården utgår inte från patientens samlade behov – samverkan och informationsöverföring brister
 • Bristande bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten
 • Lärandet från patientklagomål kan bli bättre
 • 41 anmälningar till IVO, varav IVO har inlett fortsatt tillsyn i 9 (22 procent)
 • 1 934 klagomål enligt patientsäkerhetslagen, varav IVO riktat kritik i 688 (36 procent)
 • 732 lex Maria-anmälningar
 • 134 fall av egeninitierad tillsyn, varav åtgärd krävts i 8 fall  (6 procent)

Akutmottagningar:

 • Tillgängligheten till akutsjukvård behöver öka
 • Bristfällig kompetens leder till utebliven eller fördröjd diagnos
 • Läkare som inte är legitimerade arbetar utan tillräckligt stöd
 • 16 IVO-anmälningar, varav fortsatt tillsyn i 1 fall
 • 344 klagomål enligt patientsäkerhetslagen, varav IVO riktat kritik i 143 (42 procent)
 • 150 lex Maria-anmälningar
 • 37 fall av egeninitierad tillsyn, varav åtgärd krävts i 8 fall (22 procent)

 Prehospital vård:

 • Felaktiga bedömningar och prioriteringar på larmcentraler och i ambulanssjukvården
 • 12 anmälningar till IVO, varav fortsatt tillsyn ska inledas i 5 (42 procent)
 • 99 klagomål enligt patientsäkerhetslagen varav IVO riktat kritik i 44 fall (44 procent)
 • 45 lex Maria-anmälningar
 • 14 fall av egeninitierad tillsyn, varav åtgärd krävts i 3 fall (21 procent)

Psykiatrisk specialistsjukvård:

 • Patientsäkerhetsrisker uppstår när samverkan brister
 • Svårigheter med kompetensförsörjningen
 • Brister i tvångsvårdens utförande
 • 75 anmälningar till IVO, varav IVO inlett fortsatt tillsyn i 18 (24 procent)
 • 420 klagomål enligt patientsäkerhetslagen,  varav IVO riktat kritik i 138 (33 procent)
 • 578 lex Maria-anmälningar
 • 104 fall av egeninitierad tillsyn, varav åtgärd krävts i 11 fall (11 procent)

Primärvård:      

 •  Lärande behöver integreras i ledning och styrning
 •  Brister i personalkontinuitet gör vården osäker för patienten
 •  Risk för vårdskador när hälso- och sjukvården brister i sitt uppföljningsansvar
 •  74 anmäningar till IVO, varav IVO inlett fortsatt tillsyn i 17 (23 procent)
 •  1 129 klagomål enligt patientsäkerhetslagen, varav IVO riktat kritik i 418 (37 procent)
 •  402 lex Maria-anmälningar
 •  90 fall av egeninitierad tillsyn, varav åtgärd krävts i 12 fall (13 procent)