2015 ändrades patientlagen, vilket innebar att patienter kunde söka vård var som helst i Sverige. Det, i kombination med ett beslut i Region Jönköpings län om att likställa digitala besök med fysiska, gjorde att så kallade virtuella vårdcentraler kunde börja ta emot patienter från hela Sverige.

Patienterna slussas via samarbetspartners i form av privata, fysiska vårdcentraler i Jönköpings län. Regionens beslut togs med tanke på den egna verksamheten, men den öppnade också spelplanen för privata aktörer där Kry och Min doktor är störst i Sverige.

– Det hände väldigt snabbt. Hela regelverket och alla tolkningar fanns inte på plats. Det var svårt att säga vad det skulle få för konsekvenser i vårt län och utanför, säger Jonatan Vincent, controller i Region Jönköpings län.

När en patient använder en privat digital vårdcentral, tar det företaget ut en patientavgift. Efter besöket överförs ärendet till samarbetspartnern i Jönköpings län. Den vårdcentralen får betalt av regionen, och regionen får i sin tur betalt av patientens hemlandsting.

Sedan årsskiftet motsvarar ersättningen omkring 1 000 kronor per besök som hemlandstinget i slutändan betalar, och som den digitala vårdcentralen och samarbetspartnern delar på. Före årsskiftet, då Region Jönköpings län beslutade om nya ersättningar, fick den digitala vårdcentralen och dess samarbetspartner nära 1 900 kronor per besök.

Under 2016, i och med att regionen i juni månad började likställa digitala besök med fysiska, gjordes cirka 20 000 sådana besök. Det motsvarade ungefär 38 miljoner kronor. I dag har Region Jönköpings län cirka 7 000­–8 000 utomläns besök varje månad. På ett år, med den nya ersättningen, motsvarar det ungefär 80 miljoner kronor.

Jonatan Vincent tror dock inte att Jönköpings län kommer att vara ensamma om att ta utomläns digitala patienter så länge till.

­– Vi vet att ett antal landsting startar upp verksamheter på liknande sätt. Jag har väldigt svårt att tänka mig att ingen annan skulle göra detta.

De positiva aspekterna är att digitala vårdcentraler kan erbjuda attraktiva alternativ för patienter och att det även kan frigöra resurser i den traditionella primärvården. Kritiken som framförs handlar till stor del om att det blir en onödig merkostnad för landstingen jämfört med om patienten hade hanterats inom den egna verksamheten. Andra frågor som lyfts har handlat om patientsäkerhet och risk för överförskrivning av exempelvis antibiotika.

Min doktors samarbetspartner i Jönköpings län, Wetterhälsan, ger dock en annan bild.

– Varför reagerar läkare på att patienter söker vård över länsgränser? Jag brukar svara de läkarna »hur har du det med din egen tillgänglighet?«, säger Mats Siljehult, verksamhetschef på Wetterhälsan.

Vad tänker du om kritiken?

– Jag har inga synpunkter på det. Vi tar hand om alla som kommer till oss. Jag är aktör på en marknad och har ett uppdrag som jag fullföljer.

Förutom en inkomstkälla, vad tjänar ni på det?

– Huvudsyftet är att attrahera invånare i regionen och hjälpa dem att se Wetterhälsan som ett alternativ till deras i dag valda vårdcentral.

Daniel Persson, affärsutvecklingsansvarig hos Min doktor, skriver i ett mejl till Läkartidningen att de drev frågan om nationella riktlinjer redan innan beslutet togs i Region Jönköpings län att likställa digitala besök med fysiska. Han påpekar att de inte begär ersättning för rådgivning, receptförnyelser eller ärenden som hamnat fel och direkt hänvisas till fysisk vård för undersökning. Han skriver också att det inte behöver vara en extrautgift för landstingen.

»Kostnaden för primärvård i Sverige uppgick 2015 till ca 42 miljarder kronor, och snittet för kostnaden av en vårdkontakt i primärvården 2015 var 1 668 kronor. Vad baseras kritiken då på egentligen, när en region eller vårdcentral har möjlighet att i stället betala 1 200 kronor (med patientavgiften inräknad) för ett digitalt läkarbesök?«

I dag är det alltså bara Region Jönköpings län som möjliggör att privata digitala vårdcentraler kan erbjuda patienter över hela landet vård. I takt med att det ändras och att andra landsting kan få andra ersättningar för det, väcks frågan om en enhetlig taxa i alla landsting. Annars kan det bli så att de privata digitala vårdcentralerna söker sig till de landsting som betalar mest, menar Jonatan Vincent som ser en risk för slöseri med skattepengar i systemet.

– Patientlagen är inte till för att privata företag ska tjäna pengar utan för att öka patienternas valmöjlighet.

Han påpekar också att patienter från olika ställen i Sverige kanske inte vill, eller ens inser, att deras information hamnar i Jönköpings län, eller något annat landsting som de inte tillhör.

– Det är patienten som ska bestämma vilken vårdcentral denne ska ha kontakt med, inte Kry eller Min doktor. Det regelverket måste vi få på plats, säger han.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tycker inte att staten ska gå in och »peta i verksamheten« utan att det är en fråga för landstingen själva.

Hur viktigt är det att landstingen kommer överens om en gemensam ersättningsnivå?

– Det är svårt att bedöma behoven här och nu, men det är en fråga man måste lösa. Vi behöver en positiv kraft så att vi ser fler sådana här lösningar i framtiden.

Ersättningen sänkt 900 kronor

Före årsskiftet tog Region Jönköpings län ut en utomlänstaxa på 2 135 kronor. Med en patientavgift på 250 kronor avdragen, gav det de digitala vårdcentralerna 1 885 kronor att dela på för varje besök.

Vid årsskiftet införde Region Jönköpings län en ersättning för webbaserat läkarbesök på 1 200 kronor, vilket ersatte utomlänstaxan i dessa fall.

Patientavgiften subtraheras från de 1 200 kronorna. I de fall där de digitala vårdcentralerna inte tar ut patientavgift, ersätts de med 1 200 kronor. Är en patient inte listad i regionen tar dock regionen 10 procent i hanteringsavgift.

Vare sig Min doktor och Kry tar betalt av patienter upp till 20 år.

Fördelningen av utomläns patienter i Region Jönköpings län är i regel jämnt fördelad jämfört med folkmängd, men Stockholm är något överrepresenterad.