Utredningen har haft som uppgift att bland annat se över de så kallade 3:12-reglerna, som kräver att småföretagare delar upp sina inkomster i inkomst av tjänst, som har en progressiv beskattning, och inkomst av kapital, som har en proportionell skatt. Syftet med reglerna när de infördes i samband med skattereformen 1990 var att motverka att personer med höga arbetsinkomster tog ut dem som lägre beskattad utdelning. Utredningen har haft som uppgift att se över reglerna så att det ursprungliga syftet säkerställs.

I regelsystemet infördes dock undantag, eftersom man fann att en alltför hård beskattning motverkade entreprenörskap och hindrade utvecklingen av små företag. Upp till vissa gränsbelopp har företagare därför möjlighet att ta ut utdelning ur företaget med lägre beskattning. Det är dessa regler utredningen nu föreslår ska ändras vilket kommer att innebära att beskattningen höjs för vanliga smårföretagare, enligt Läkarförbundets Sven Söderberg, som förutom att han är ledamot i förbundsstyrelsen också är ordförande i Privatläkarföreningen och har arbetat med remissvaret.

Utredningen föreslår att beloppet för att kunna ta ut överskottet i verksamheten som utdelning med lägre beskattning sänks från 2,75 gånger inkomstbasbeloppet, cirka 160 000 kronor per år, till 1,75 gånger inkomstbasbeloppet, cirka 100 000 kronor per år. Skattesatsen på utdelningen föreslås höjas från 20 till 25 procent för utdelning under gränsbeloppen.  

Läkarförbundet ser en fara i utredningens förslag om en skärpt entreprenörsbeskattning: »Detta, i kombination med Välfärdsutredningens förslag om vinstförbud inom offentligt finansierad vård och omsorg, anser förbundet kunna ge långvariga negativa effekter och därmed riskera att undanröja möjligheten för läkare att vara egen företagare«, skriver förbundet.

Dessutom varnar förbundet för att förslaget att ändra skattesatsen skulle kunna innebära att färre läkare vågar lämna en fast anställning för att starta eget. Detta skulle enligt förbundet kunna leda till ett oligopol där bara de stora vårdföretagen kan bedriva vård som alternativ till landstingen och regionerna.

Vid översynen av 3:12-reglerna har det enligt direktiven varit viktigt att hitta en bra balans mellan syftet att förhindra inkomstomvandling – alltså att motverka att inkomst av tjänst tas ut som utdelning av kapital – och syftet att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt.

Enligt nuvarande huvudregel kan företag med flera anställda ta ut en större andel av överskottet än 160 000 kronor som utdelning av kapital, detta för att stimulera företagare att anställa. Beloppet räknas på lönesumman. Utredningen föreslår att man återgår till de regler som gällde före 2014.

– Detta gynnar fåmansföretag med många anställda, som Ica-handlare, men gynnar inte våra medlemmar som oftast har få anställda, säger Sven Söderberg.

Om en delägare har ägt mindre än fyra procent av företaget har hen inte kunnat tillgodoräkna sig lönesumman och alltså inte kunnat ta ut en andel av överskottet i lägre beskattad utdelning. Utredningen föreslår att fyraprocentspärren tas bort, vilket välkomnas av Läkarförbundet.

– Förslaget gynnar främst företag som har många delägare som äger en mindre del av kapitalet, som till exempel Praktikertjänst. Nu kan även de få ta ut en andel av överskottet som lägre beskattad utdelning, säger Sven Söderberg.

 

Läs mer:

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag, SOU 2016:75