Förslagen innebär bland annat att uppgifter från receptregistret ska kunna behandlas i Socialstyrelsens läkemedelsregister för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Socialstyrelsens register ska också få användas för att följa upp enskilda läkemedels effekter och biverkningar.

– Med rätt kunskap får hälso- och sjukvården verktyg för att följa upp olika läkemedels effekter för den enskilda patienten samt läkemedlens kostnadseffektivitet för samhället. Det skulle i praktiken leda till förbättrad läkemedelsanvändning och bidra till en ökad patientsäkerhet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Dessutom föreslås nya regler för så kallad maskinell dosdispensering av läkemedel, där samma lag föreslås gälla för alla aktörer. De som ska kunna få tillstånd för att bedriva maskinell dosdispensering är öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, sjukhus och sjukvårdshuvudmän.

Ta del av hela lagrådsremissen här.