I ett flertal rapporter har Riksrevisionen riktat kritik mot statens styrning av vården. Bland annat har de prestationsbaserade ersättningarna tagits upp. Sedan år 2011 har totalt tio granskningar gjorts.

Nu kommer Riksrevisionen med en slutrapport, som utgår ifrån dem. I rapporten beskrivs SKL:s roll som problematisk och otydlig.  

– SKL är en medlemsorganisation som i första hand ska värna om kommunernas och landstingens intressen. Men regeringen har gett SKL en myndighetsliknande roll utan att ställa motsvarande krav på insyn, ansvar och objektivitet, säger Riksrevisionens granskningschef Robert Boije.

Överenskommelsen med SKL har varit ett effektivt sätt för staten att styra vården, eftersom intresseorganisationen har ett nära band till landsting och kommuner enligt Riksrevisionen. Men i och med att överenskommelserna har ökat de senaste tio åren, har SKL:s roll successivt förändrats. Organisationen har fått mer och mer att säga till om och de ekonomiska bidragen har ökat.

SKL är i dag en central aktör i styrningen av vården. Samtidigt har Socialstyrelsen fått en mer undanskymd roll.

Riksrevisionen skriver att Socialstyrelsen har gjort en »väl restriktiv« tolkning av sitt uppdrag, och menar att det kan vara en orsak till att SKL fått mer makt och att Socialstyrelsens och SKL:s roller och arbetsuppgifter har blandats ihop.

– Regeringen bör i första hand använda sina myndigheter för att förverkliga sin politik, och i det här sammanhanget vore det bra att förtydliga Socialstyrelsens stödjande uppgift mot landstingen. Om regeringen fortsätter att använda SKL bör rollfördelningen samt regler för insyn, förvaltning och ägande förtydligas, säger projektledaren Emma Wallin i ett pressmeddelande.

För att uppnå en mer jämlik vård bör staten, enligt slutrapporten, utveckla sin kunskapsstyrning och ägna mer kraft åt att ta reda på varför kunskapsstöd inte följs. Riksrevisionen tycker att det är positivt att regeringen har tillsatt en utredning som ser över frågan – men anser att det även krävs ett mer kontinuerligt arbete. Den aktuella utredningen, som leds av Sofia Wallström, ska lämna sina förslag senast den första juni i år.