Nyligen överlämnade kommissionen för jämlik hälsa sitt andra delbetänkande till regeringen – slutrapporten väntas i slutet av oktober.

För att kunna sluta hälsoklyftorna inom en generation behövs ett systematiskt och långsiktigt arbete av en bredd av aktörer på nationell, regional och lokal nivå, enligt kommissionen.

Man måste ha ett bredare, och delvis annorlunda angreppssätt än i dag – fokusera på alla områden som påverkar hälsan. Åtta områden har valts ut, där kommissionen tycker att särskilda strategier bör tas fram för att få en mer jämlik hälsa:

  • Det tidiga livets villkor
  • Kompetenser, kunskaper och utbildning
  • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  • Inkomster och försörjningsmöjligheter
  • Boende och närmiljö
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet
  • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det behövs en stark kraft som håller samman, följer upp och driver på arbetet, enligt kommissionen som även vill inrätta ett råd för god och jämlik hälsa. Rådet ska bland annat fungera som en plattform för dialog mellan politik, forskning och verksamheter. 

– Sammantaget ger våra förslag ett system där alla berörda aktörer involveras i en långsiktig och löpande process för en god och jämlik hälsa, säger ordföranden Olle Lundberg, professor i forskning om ojämlik hälsa vid Stockholms universitet.

En central del av kommissionens beredningsunderlag, som ligger till grund för den analys som görs i delbetänkandet, är ett antal enkätundersökningar som gjordes förra våren. Enkäterna har skickats till samtliga kommuner, landsting och länsstyrelser samt 40 myndigheter som bedöms vara centrala för arbetet med en jämlik hälsa.

Alla landstingen/regionerna sa att jämlik hälsa är ett mål eller en prioriterad fråga. 90 procent uppgav att de har gjort strategiska satsningar inom området, bland de specifika insatserna nämndes exempelvis hälsosamtal.

Landstingens arbete får beröm av kommissionen. Men det kan bli ännu bättre. Några landsting saknar till exempel en folkhälsopolicy eller strategi och behöver jobba mer aktivt med detta.

Kommissionen anser att Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsens roll i folkhälsopolitiken är för otydlig och vill att regeringen ser till att deras uppdrag stärks.

Läs mer: 

Utbildning viktigare än bostadsort för hälsoskillnader

Ministern lovar kommission om jämlik hälsa

De ska sitta i regeringens kommission för jämlik hälsa

Upptaktsmöte om jämlik hälsa

Två sorters förslag för arbetet med jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. 

Den verkar som en politiskt oberoende kommitté och ska senast 31 maj 2017 överlämna sin slutrapport till regeringen. Kommissionen består av nio ledamöter och en ordförande som är utsedda av regeringen.