Varje år utförs ungefär 22 miljoner osäkra aborter i världen, och mer än 23 000 kvinnor dör på grund av osäkra abortmetoder årligen.

Hindren för att kvinnor ska få tillgång till en säker abort är många, visar avhandlingen som nyligen lades fram vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet. Det handlar bland annat om brist på vårdgivare som utför säkra aborter, lagstiftning, bristfällig infrastruktur, stigma och bristande kunskap hos både kvinnor och vårdgivare.

I Indien är abort lagligt sedan 1970-talet, men den abortrelaterade mödradödligheten är trots detta hög. Forskarna upptäckte att det fanns många missuppfattningar bland indiska läkarstudenter om lagstiftningen som reglerar abort. Studenterna saknade även kunskap om tillgängliga abortmetoder. Många sade sig vara rädda för att utföra aborter eftersom de kände en oro för att råka ut för repressalier.

Enligt Susanne Sjöström är det viktigt att öka kunskapen hos de blivande indiska läkarna samt arbeta med att förändra attityder.

Att öka antalet vårdgivare som utför säkra aborter är också nödvändigt för att minska den abortrelaterade mödradödligheten. En möjlighet för att nå dit är att låta annan vårdpersonal än läkare utföra tidiga aborter.

 – Det är välkänt att abortvård som ges av barnmorskor är lika säker som den som tillhandahålls av läkare. Vi visar att denna abortvård också är mer kostnadseffektiv, vilket är viktigt eftersom de flesta länders hälso- och sjukvårdssystem har begränsade budgetar. De olika delstudierna i avhandlingsarbetet pekar dessutom på hur viktigt det är med utbildning och kunskap för att påverka potentiella vårdgivares vilja att tillhandahålla säker abort, säger Susanne Sjöström i ett pressmeddelande.

Bland patienterna verkar det finnas en stor acceptans för att andra yrkesgrupper utför medicinska aborter. En systematisk översikt av randomiserade studier visar att kvinnor tycker att det går lika bra om en sjuksköterska eller barnmorska utför en medicinsk abort eller medicinsk behandling för inkomplett abort.

Läs hela avhandlingen här.