I december lade sjukvårdsminister Gabriel Wikström fram förslag på en ny lag som ska göra kommunerna betalningsansvariga efter tre dygn, i stället för fem vardagar – om kommuner och landsting inte själva kommer överens om när betalningsansvaret ska börja gälla och hur mycket det ska kosta.

Nu har landstingsfullmäktige i Sörmland som första landsting klubbat igenom en överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med de nio kommunerna. Överenskommelsen börjar gälla i januari 2018.

Enligt Maj Rom, närvårdsöverläkare i Landstinget Sörmland, finns det ett stort och gemensamt missnöje med hur det fungerar i dag.

– Det är väl ett av skälen till att vi har varit så tidigt ute här. Det är inte rimligt att så många patienter på de få sjukhusplatser vi har egentligen inte ska vara där.

Har det varit svårt att komma överens?

– Nej det tycker jag inte. Men den spännande resan börjar nu när vi ska leva upp till det här avtalet. 

I och med överenskommelsen slutar den nuvarande betalningsansvarslagens regler om kommunernas ersättning till landstingen för utskrivningsklara patienter på individnivå att gälla. I stället ska en gemensam analys göras av Landstinget Sörmland och kommunerna om det genomsnittliga antalet dagar i slutenvården överstiger 3 kalenderdagar under 3 månader i sträck (det beräknas genom att det totala antalet dagar i sluten vård efter att läkaren bedömt patienten som utskrivningsklar divideras med antalet utskrivningsklara patienter). 

– Vi kommer såklart att följa upp hur det går. Men inte genom att titta på varje enskilt fall och se att »nu har Olle varit här en dag för länge, nu ska vi ha pengar av er« eller få höra »nej, ni hade inte skickat epikrisen, vi ska inte alls betala«. Det vill vi komma ifrån, säger Maj Rom, som tycker att patienterna i alltför hög grad betraktas ur ett ekonomiskt perspektiv.

Målet är förstås att alla patienter ska kunna åka hem när de kan. Men om det inte lyckas finns en backup-lösning. Den innebär att om problemen kvarstår månad tre ska den aktuella kommunen betala 6 000 kr per patient och dygn från den fjärde månaden. Detta gäller patienter som är »hemgångsklara«, det vill säga bedöms vara utskrivningsklara, har fått skriftlig information inför hemgång, en fast vårdkontakt i den landstingsfinansierade öppna vården och där mottagande enheter har fått nödvändig information om patienten samt nödvändig medicinteknisk utrustning och hjälpmedel finns tillgängliga. Undantag kan göras för särskilt ömmande fall. 

– Det kan vara en patient som fått en stor stroke och bor så omodernt att huset behöver byggas om. Men då ska det jämna ut sig genom att andra patienter tas hem tidigare, säger Maj Rom.

Hon hoppas och tror att förändringen ska leda till ett mer personcentrerat och proaktivt arbetssätt som involverar primärvården mer. En annan stor förändring är att planeringen för utskrivningen ska börja redan vid inskrivningen.

– Det görs inte i dag, utan när patienten ska hem säger man »hoppsan, tänkte inte på det och det« och så kan patienten inte åka hem.

Läs mer:

Så ska problemen med utskrivningsklara patienter lösas

Ny lag för att utskrivningsklara patienter ska skrivas ut snabbare